Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 7)

Cập nhật đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2013 - phần 7 các em tham khảo dưới đây.

Cập nhật Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 ( từ đề số 181 - đề số 210), ngày 27/2/2013

 

210. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 210 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad210.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 210

209. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 209 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad209.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 209

208. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 208 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad208.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 208

207. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 207 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad207.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 207

206. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 206 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad206.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 206

205. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 205 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad205.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 205

204. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 204 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad204.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 204

203. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 203 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad203.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 203

202. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 202 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad202.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 202

201. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 201 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad201.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 201

200. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 200 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad200.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 200

199. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 199 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad199.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 199

198. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 198 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad198.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 198

197. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 197 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad197.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 197

196. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 196 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad196.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 196

195. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 195 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad195.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 195

194. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 194 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad194.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 194

193. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 193 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad193.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 193

192. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 192 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad192.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 192

191. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 191 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad191.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 191

190. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 190 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad190.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 190

189. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 189 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad189.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 189

188. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 188 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad188.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 188

187. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 187 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad187.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 187

186. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 186 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad186.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 186

185. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 185 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad185.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 185

184. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 184 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad184.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 184

183. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 183 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad183.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 183

182. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 182 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad182.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 182

181. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 181 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad181.pdf

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 181

 

(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

1 bình luận: Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 7)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247