Tổng hợp đề thi thử đại học khối B môn sinh học năm 2013 (Phần 1)

Các em tham khảo đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2013 - phần 1 Tuyensinh247 cập nhật ngày 29/01/2013.

Cập nhật Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 ( từ đề số 1 - đề số 20 ), ngày 30/1/2013

21. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 21 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd21.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 21

22. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 22 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd22.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 22

23. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 23 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd23.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 23

24. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 24 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd24.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 24

25. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 25 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd25.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 25

26. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 26 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd26.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 26

27. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 27 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd27.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 27

28. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 28 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd28.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 28

29. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 29 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd29.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 29

30. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 30 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinhd30.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 30

 

11. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 11 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d11.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 11

12. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 12 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d12.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 12

13. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 13 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d13.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 13

14. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 14 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d14.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 14

15. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 15 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d15.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 15

16. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 16 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d16.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 16

17. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 17 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d17.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 17

18. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 18 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d18.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 18

19. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 19 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d19.1.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 19

20. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 20 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d20.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 20

 

1. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 1 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d1.doc 

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 1

2. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 2 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d2.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 2

3. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 3 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d3.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 3

4. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 4 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d4.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 4

5. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 5 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d5.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 5 

6. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 6 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d6.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 6

7. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 7 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d7.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 7

8. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 8 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d8.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 8

9. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 9 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d9.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 9

10. Xem đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 10 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhsinh12d10.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn sinh học năm 2013 đề số 10

 

(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)Viết bình luận: Tổng hợp đề thi thử đại học khối B môn sinh học năm 2013 (Phần 1)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247