Tổng hợp đề thi thử đại học khối C, D môn văn năm 2013 (Phần 1)

Tổng hợp đề thi thử đại học môn văn khối C, D của các trường THPT và thầy cô giáo trên cả nước. Mời các bạn tham khảo !

Cập nhật Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 (từ đề số 1 - đề số 530), ngày 28/2/2013

 

30. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 30 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand30.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 30

29. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 29 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand29.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 29

28. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 28 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand28.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 28

27. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 27 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand27.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 27

26. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 26 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand26.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 26

25. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 25 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand25.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 25

24. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 24 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand24.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 24

23. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 23 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand23.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 23

22. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 22 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand22.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 22

21. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 21 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand21.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 21

20. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 20 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand20.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 20

19. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 19 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand19.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 19

18. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 18 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand18.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 18

17. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 17 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand17.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 17

16. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 16 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand16.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 16

15. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 15 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand15.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 15

14. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 14 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand14.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 14

13. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 13 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand13.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 13

12. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 12 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand12.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 12

11. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 11 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand11.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 11

10. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 10 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand10.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 10

9. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 9 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand9.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 9

8. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 8 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand8.1.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 8

7. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 7 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand7.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 7

6. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 6 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand6.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 6

 

1. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 1 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand1.doc

Download để xem chi tiết:  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 1

2. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 2 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand2.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 2

3. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 3 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand3.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 3

4. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 4 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand4.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 4

5. Xem đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 5 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhvand5.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn văn năm 2013 đề số 5

 

(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

2 bình luận: Tổng hợp đề thi thử đại học khối C, D môn văn năm 2013 (Phần 1)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!