Tuyển sinh liên thông Đại Học Dân lập Phương Đông 2016

Đại Học Dân lập Phương Đông tuyển sinh liên thông năm 2016 cho các ngành, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYÊN SINH VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyến sinh:

-         Những thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chính quy cùng ngành hoặc cùng nhom ngành với ngành đăng ký dự tuyển. Nếu bằng tốt nghiệp của các trường nuớc ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì văn bằng phải đuợc công nhận theo quy định cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Hình thức tuyển sinh:

Xét tuyển dựa trên kết quà kỳ thi Trung học phổ thổng quốc gia (Theo tồ hợp mổn thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thống).

Tham dự Kỳ thi tuyển sinh do Trường tồ chức gồm 3 môn: môn cơ bản (môn 1), môn cơ sở ngành (môn 2) và môn chuyên ngành (môn 3).

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Và MÔN THI TUYỂN

lDành cho thí sinh đăng ký xét tuyến dựa trên kết quá kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia:

a. Từ Trung cấp lên đại học

STT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TÒ HỢP MÔN XÉT TUYÉN

1

Công nghệ Thông tin

D480201

Toán, Vật lí. Hóa học: Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoai ngữ

2

Kỹ thuật công trình Xây dựng

D580201

Toán, Vật lí. Hóa học; Toán, Ngữ Văn, Vật lí; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

3

Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện từ

D510203

Toán. Vật lí. Hóa học; Toaì), Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

4

Cóng nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử, chuyên ngành Tự động hóa, Hệ thống điên

D510301

Toán. Vật lí. Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

5

Quàn trị Kinh doanh

D340101

Toán. Vật lí. Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

 b. Từ Cao đũng lên Đại học

 

STT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TÔ HỢP MÔN XÉT TUYÉN

1

Công nghệ Thông tin

D480201

Toán, Vặt lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngừ; Toán, Ngữ vãn, Ngoại ngữ

2

Công nghệ kỹ Ihuật Điện tử - Truyền thông. chuyên ngành Công nghệ mạng Viễn thông, Công nghệ Điện tử số

D510302

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngừ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngũ

3

Kỹ thuật cõng irình Xây dựng

D580201

Toán,  Vật lí,, Hơa học; Toán, Ngữ Văn, Vặl lí; Toaìi. Ngữ văn, Ngoại ngữ; Toaìi, Vật lí, Ngoại ngừ

4

Kỹ thuật Xãy dựng cõng (rình Giao thông

D580205

Toấn, Vật lí, Hơa học; Toán! Ngữ Văn, Vật lí; Toán, Ngô văn, Ngoại ngữ; Toán, Vật lí Ngoại ngừ

5

Công nghệ kỳ thuật Cơ - Điện tử

D510203

Toán, Vật lí, Hơa học; Toán, Vật lí, Ngoậi ngữ; Toaìi, Ngũ văn, Ngoại ngừ

6

Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện lừ, chuyên ngành Tự động hóa, Hệ Ihổng điện

D510301

Toán, Vặt lí, Hơa học; Toán, Vật lí, Ngoại ngữ; Toaìi, Ngũ văn, Ngoại ngừ

7

Quản (rị Kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hơa học; Toán, Vật lí, Ngoậi ngữ; Toaìi, Ngũ văn, Ngoại ngừ

8

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

D340103

Toấn, Vật lí, Hơa học; Toán, Vật lí, Ngoậi ngữ; Toán, Ngũ vãn, Ngoại ngữ; Ngữ văn, Lich Sừ, Đia lí

9

Quàn (rị Vỉn phòng

D340406

Toán. Vật lí. Hóa học; Toán, Vặt lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; Ngừ văn, Lich sử, Đia lí

10

Kế toaìi

D340301

Toán, Vặt lí Hơa học; Toấn, Vật lí, Ngoại ngữ; Toán, Ngũ văn, Ngoại ngừ

 2. Dành cho thí sinh tham dự kỳ thi do Trường tố chức

Từ Trung cấp lên đại học

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

MẪ

NGẦNH

MÔN THI TUYÉN

(Kỳ thi do Tnrờng tổ chức)

 

Mân 1

Môn 2

Môn 3

1

Công nghệ thông tin

D480201

Toán

Tin học

Cơ sỡ dữ liệu

2

Kỳ thuật công trình xây dựng

D580201

Toán

Vật liệu xây dựng

Bê tòng cót thép

3

Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử

D510203

Toán

Tin học

Gia công cơ khi 1

4

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện lữ (Tự động hóa. Hệ thống điên)

D510301

Toán

Tin học

May điện 1

5

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán

Quản trị học

Quàn (rị doanh nghiệp

 

b. Từ Cao đẳng lên Đại học

TT

NGÀNH ĐÀO TẠO

NGÀNH

MÔN THI TUYÉN

(Kỳ thi do Trường tổ chirc)

Môn 1

Mòn 2

Mòn 3

1

Cống nghệ Ihông tin

D480201

Toán

Tin học

Lập trình

2

CN kỹ thuật diện lũ điện tử truyền thông

D510302

Toán

Tin học

Kỹ thuật số

3

Kỹ thuật công (rình xây dựng

D580201

Toán

Vật liệu xây dựng

Bẽ (ông cốt thếp

4

Kỹ thuặt xây dựng công (rình giao (hòng ịxây dựng cầu Đirờné

D580205

Toán

Sức bển vặt liệu

Cơ học đất

5

Công nghệ kỹ Ihuật Cơ - Điện lừ

D510203

Toán

Cơ khí đại cuong

Gia công cơ khi 1

6

Cổng nghệ kỹ thuật Điện, điện từ (Tự dộng hóa, Hệ thống điên

D510301

Toán

Kỳ thuật điện

Truyền động điện

7

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán

Quản trị học

Quàn trị doanh nghiệp

8

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Tiếng Anh

Quản trị học

Tồng quan du lịch

9

Quản trị Văn phòng

D340406

Văn

Quàn trị học

Nghiệp vụ Văn phòng

10

Kế toái)

D340301

Toán

Nguyên 1/ kể toán

Kế Toán TCDN

 THÔNG TIN CHUNG

1.Thí sinh tham gia xđ tuyển dựa trẽn kết quà kỳ thi Trung học phố thớng quốc

gia: Theo quy định của Bộ.

2. Thí sinh tham dự kỳ thi do trirờng Đại học Phuong Đông tể chức và ra đề thi:

Nhận mẫu hồ sơ tại phòng Khảo thi và Đảm bảo chất lượng, trường ĐH Phuơng Đông.

a. Lệ phí:

-  Lệ phi đăng ký dự thi:                   30.000 đồng/thí sinh.

-  Lệ phi'thi:                                      50.000 đồng/ môn (hi.

  1. b.         ThìtigịannhụnìÈ$ơ Từ 15/4/2016 đến 15/8/2016 tại phòng Khảo thi và Đám bảo chất lượng của Trường.

c Hướng dẫn ổn ứp. Từ 15/7/2016 đến 15/8/2016 d. Thờigian thỉ.             Dự kiến ngày 20 và 21/8/2016

3. Chi tiết liên hệ:

Phòng 119 - Phòng Khảo thi' và Đàm bảo chất lượng, trường ĐH Phương Đông Địa chi: SỐ171 - Trung Kúih - Yên Hoà - cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại. 04.37848515 (số mấy lè 119) - Fax: 04.37847110 Website. http://phuongdong.edu.vn/

Nơi nhận                                                   

- Các thành viên HĐTS:                                 

- Ban Thư ký;

- Các dơn vị trong Truờng;

- Ca'c thi'sinh;

- Lưu VP, KT&ĐBCL      

Theo thethaohangngay

                                                                                                                              

Viết bình luận: Tuyển sinh liên thông Đại Học Dân lập Phương Đông 2016

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!