Đại học Công đoàn tuyển sinh thạc sĩ năm 2016

Trường đại học Công đoàn thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016, thời gian tổ chức thi: Ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2016.

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Quản trị nhân lực                                                  Mã số: 60 34 04 04

2. Quản trị kinh doanh                                             Mã số: 60 34 01 02

3. Kế toán                                                               Mã sổ: 60 34 03 01

4. Xã hội học                                                           Mã số: 60 31 03 01

5. Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp            Mã số: 60 34 0417

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 2 năm

III. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO: Không tập trung

IV. CÁC MÔN THI TUYỂN

1. Chuyên ngành Quản trị Nhân lực; Quản trị Kỉnh doanh; Kế toán

-  Môn cơ bản: Toán (Giải tích và Xác suất thống kẽ)

-  Môn cơ sở ngành: Kinh tế học {Kinh tể vi mỏ và Kinh tế vĩ mô)

-  Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)

2. Chuyên ngành Xã hội học

-  Môn cơ bản: Triết học Mác - Lênin

-  Môn cơ sở ngành: Xã hội học (Xã hội học đại cương và Lịch sử xã hội học)

-  Môn điều kiện: Tiếng Anh (trình độ B)

Chuyên ngành Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp

-  Môn cơ bản: Toán giải tích

-  Môn cơ sở ngành: Cơ lý thuyết

Môn điều kiện: Tiếng Anh (tình độ B)

4. Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh

-           Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo qui định hiện hành;

-           Có bằng tốt nghiệp đại học chương ừình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-  Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

-           Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ |6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi. Được qui định tại Phụ lục H: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

V. ĐIỀU KIỆN Dự THI

1. Điều kiện văn bằng

-          Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức trước khi thi;

-          Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi thi.

+ Ngành gần với chuyên ngành đăng ký:

Chuyên ngành

Văn bằng đại học

1. Quản trị nhân lưc

- Cử nhân thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý; Kinh tế học.

- Kỹ sư kinh tế.

2. Quản trị kinh doanh

3. Kê toán

4. Xã hội học

- Cử nhân thuộc khối ngành Xã hội học và Nhân học, Báo chí; Công tác xã hội.

5. Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Kỹ sư ngành Bảo hộ lao động và khối ngành Kỹ thuật.

Chương trình học bổ sung kiến thức:

Ngành

Các học phẩn bổ sung kiến thức

Số tín chỉ

Quản trị nhân lực

11 Quản trị nhân lực

7

2. Tổ chức LĐKH và ĐMLĐ

4

3. Kinh tế nguồn nhân lực

2

4 Quản trị học

2

5. Thống kê lao động

2

Quản trị kinh doanh

1. Quản trí học

v2

2 Quản trị chất lượng

3

3. Quản trị chiến lược

3

4. Quản trị sản xuất và tác nghiệp

4

5. Quản tri thương mại

3

6 Quản trị nhân lực

3

Kế toán

1. Nạuyên lý kệ toán

3

2. Ke toán tài chính doanh nghiệp

7

3. Kiểm toán căn bản

2

4. Kế toán quản trị

2

5. Kê toán công

2

6. Phân tích hoạt động kinh doanh

2

Xã hội học

1! Xã hội học đại cương

2

2. Lịch sử xã hội học

3

3. Phương pháp nghiên cứu xã hội học

3

4 Xã hội học nông thôn

2

5. Xã hôi hoc đoàn thể

2

6. Xã hội học tôn giáo

2

7. Xã hội học gia đình

2

8. Xã hội học văn hóa

2

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

1. Khoa học quản lý

4

2. Tổng quan về bảo hộ lao động và nguyên lý kỹ thuật an toàn

2

3.Ỵ học lao động

2

4. Môi trường và phát triên

2

5. Xã hội học công nghiệp

2

- Trường hợp thí sinh có băng tôt nghiệp ngành khác vởi chuyên ngành đăng ký dự thi phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi và có xác nhận của^cơ quan cử đi học.

(Căn cứ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm, số học phần và số tín chỉ cần học bỗ sung kiến thức do Hiệu trưởng quyết định).

- Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiêng băng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chát lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cchc.moet.gov.vn, mục Khảo thí & Kiểm định chất lượng).

2.  Điều kiện thâm niên công tác

-    Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lện có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

-   Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc toong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ đự thi.

2.1. Có lỷ lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành hỷ luật từ cảnh cáo trở lên)

2.2 Cỏ đủ sức khoẻ để học tập

2.3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quỉ định của Trường đại học Công đoàn

3. Đối tượng và chính sách ưu tiên 

3.1. Đối tượng

-Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy ché tuyển sỉnh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cờ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phưang được quy đinh là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

-Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chât độc hoá học.

3.2. Mực ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cợ bản.

4. Hồ sơ đăng ký dự thỉ

Cơ sở đào tạo chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu ghi ở trang sau của túi hồ sơ và không trả lại hồ sơ sau khi đã nhận.

Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang theo các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm gốc để đối chiếu.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/10/2015 đến 17h ngậy 16/03/2016

-  Học Hệ thống kiến thức: Từ 8h ngày 05/12 /2015 (Ban ngày thứ 7 và CN) -Học Bổ sung kiến thức: Từl8h ngày 07/12/2015 (Buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6)

Địa điểm học: Phòng 201,202,203,204,205 - Nhà c

-  Dự kiến thi: Ngày 16 và 17 tháng 4 năm 2016

Ghi chú: Trường đại học Công đoàn không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Lịch thi chính thức sẽ được đăng tải trên website của Trường http://www. dhcd. edu. Những thỉ sình có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Khoa. Sau đại học vào giờ hành chỉnh các ngày làm việc trong tuần.

Đẳ biết thêm thống tin chi tiết xin liễn hề:

Khoa Sau đại học - Trường đại học Công đoàn Phòng 307 - nhà A-số 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội ĐT: 04.35334231 

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đại học Công đoàn tuyển sinh thạc sĩ năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247