Đề KSCL đầu năm môn Anh lớp 6 THCS Lãng Ngâm năm 2020

Các em tham khảo dưới đây chi tiết đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2020-2021 của trường THCS Lãng Ngâm

Đề KSCL đầu năm môn Anh lớp 6 THCS Lãng Ngâm năm 2020 

1. She …… doing aerobics now.

  A. are                         B. does                          C. is                               D. has

2. What do you do in your …… time?

 A. home                     B. busy                          C. good                         D. free

De KSCL dau nam mon Anh lop 6 THCS Lang Ngam nam 2020

Theo TTHN 


Viết bình luận: Đề KSCL đầu năm môn Anh lớp 6 THCS Lãng Ngâm năm 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!