Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 - Tiểu học Yên Hải năm 2018

Tham khảo đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 - Tiểu học Yên Hải năm 2018 tại đây

Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 - Tiểu học Yên Hải năm 2018

I.Trắc nghiệm: (4 điểm)

    Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. 4 tấn 29 kg = ............. kg ? Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

   A. 4029 kg                                                 B. 429 kg            

   C. 4290kg                                                    D. 40029 kg 

Câu 2.  Giá trị của chữ số 3 trong số 43762 là:

   A. 300                        B.  3000                         C.  30000                          D.  30 

Câu 3.   2 phút 15 giây =……………..giây. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

  A.  215                         B.  115                           C.  135                      D.  35 

Câu 4.  Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

  A.  4567, 6547, 6745, 5764

 B.  4567, 5764, 7645, 6547

 C.  5764, 4567, 6745, 6547

D.  4567, 5764, 6547, 6745 

Câu 5. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 80 và  30

  A.  50 và 30                B.  55 và 25                  C.45 và 25                 D. 55 và 15 

Câu 6.Hình vuông có cạnh là 6 cm. Chu vi hình vuông đó là:

  A.  24 cm2                    B.  10cm                         C.  24cm                     D.  20

Câu 7. 4 tạ 15 kg =………………………kg

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên các cặp song song với nhau.

…………………………………………………………………

De thi giua hoc ky 1 mon Toan lop 4 - Tieu hoc Yen Hai nam 2018

II. Phần tự luận: ( 6 điểm)

Bài 1. (1 đ) Đặt tính rồi tính

   125328 + 248459                              635783 – 290876

Bài 2. (1đ)   Tính giá trị biểu thức m + 115 – n, với m = 75 và n =  29.  

Bài 3. (3đ)

Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn con 25 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 4. (1đ)

  Trung bình cộng của hai số là số nhỏ nhất có ba chữ số, biết số thứ nhất  là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm số thứ hai.

 Đáp án đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 - Tiểu học Yên Hải năm 2018

De thi giua hoc ky 1 mon Toan lop 4 - Tieu hoc Yen Hai nam 2018

TẢI FILE TẠI ĐÂY

 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa học kỳ 1 môn Toán lớp 4 - Tiểu học Yên Hải năm 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!