Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh - THCS Đông Hòa 2021

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 năm học 2021 - 2022 trường THCS Đông Hòa gồm 40 câu trắc nghiệm.

Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh - THCS Đông Hòa 2021

6. Miss Hoa is very. She goes to church every morning.                       

A.religious                    B.religiously             C.religion             D.religioner

7. Did he live in the country when he was young?                                 

A.use to                         B.used to                   C.get used to             D.be used to

8. Jame  wishes   his father here now to help him                                              

A. is                   B.were                                    C.will be                   D.would be

De thi giua ki 1 lop 9 mon Anh - THCS Dong Hoa 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 1 lớp 9 môn Anh - THCS Đông Hòa 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!