Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 - 2014 phần 1 gồm 3 đề thi có đáp án của các trường tiểu học trên cả nước.

Cập nhật đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 -2014  phần 1 gồm 3 đề thi và đáp án (từ đề số  1 - đề số 3), ngày 17/12/2013.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 1

I.Phần trắc nghiệm: (2đ )

* Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

 a/ 4kg 3g =   . . . . .g

  A.   43           B.   403           C.     4003          D.    40003

b/   13m2 5dm2  =   . . . . dm2

  A.  135              B.   1305          C.     1350      D.    1035

c/ Diện tích của hình vuông có cạnh 12 cm  là:

   A.  24 cm2        B.   48 cm2          C.     144 cm2    D.  120 cm2

d/ Một người đi xe đạp mỗi giờ đi được 15 km. Hỏi trong 10 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

A.  25km              B.     150 km        C.  70 km              D.    5 km

II.Phần tự luận: (8đ )

  Câu 1 (2đ): Đặt tính rồi tính:

a/   325 x 187                                 b/   18879 :  156

Câu 2: (1đ) Tính nhẩm:

                           67 x 1000 = . . . . . . . .                        87 x 11 =  . . . . . . . .

                           25000 : 100 = . . . . . . .                        4500 : 500 =  . . . . .  .

Câu 3: (2đ) a) Tìm x :                                   b) Tính giá trị của biểu thức:

8 460 :  x = 18                                               523 x 46 + 3444 : 28

 

Câu 4: (2đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn chiều rộng

 

              22 m. Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đo.

Câu 5: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

       a)  679 x 85 –  679  x  75                                b) 625 x 97 + 625 + 625 x 2

 

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 1

Phần I  (2đ)

a/ Khoanh vào B đạt 0,5 điểm, khoanh vào các trường hợp còn lại đạt

 0 điểm.

b/ Khoanh vào B đạt 0,5 điểm,khoanh vào các trường hợp còn lại đạt

 0 điểm.

c/ Khoanh vào C đạt 0,5 điểm, khoanh vào các trường hợp còn lại đạt

0 điểm

d/ Khoanh vào A đạt 0,5 điểm,khoanh vào các trường hợp còn lại đạt

 0 điểm

Phần II (8đ)

Câu 1: ( 2 đ). Mỗi bài đặt tính đúng và đúng kết quả đạt 0,5 điểm.

Câu 2:(1đ) Mỗi bài nhẩm đúng đạt 0,25đ.

67 x 1000 = 67 000                      87 x 11 =  957

 25000 : 100 = 250                        4500 : 500 =  9

Câu 3( 2 đ). a/  8 460 : x = 18 

                                      x = 8 460 : 18  ( 0,5 điểm)

                                      x =      470       ( 0,5 điểm)

            b/    523 x 46 + 3 444 : 28

                = 19 058    +  123   (0,5 điểm)

                =  19 181                 ( 0,5 điểm)

Câu 4:( 2 đ )                 Bài giải

Nửa chu vi của mảnh vườn là: ( 0,25 đ)

                             250 : 2  =   125  (m)         ( 0,5 đ )

                   Chiều dài của mảnh vườn là:                   ( 0,25 đ)

                             125 – 25    =    100 (m )  ( 0,25 đ)

                   Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật  là:      ( 0,25 đ)

125 x  100 =  12500 ( m2 )     (0,5 đ )

Đáp số:    12500   m2     

Ghi chú: Nếu không ghi đơn vị hoặc ghi sai đơn vị, ghi sai đáp số hoặc không ghi đáp số trừ chung cho toàn bài là 0,5điểm.

 Câu 5  ( 1 đ ) :                                              

           a )    679 x 85  +   679 x 15                        b ) 625 x 97  +  625 + 625 x 2

    =  679   x  ( 85 + 15 )( 0,25đ)                       = 625 x ( 97 + 1 + 2 ).(0,25đ)

     =    679  x  100 =   67900  (0,25đ)              =  625 x  100  = 62 500  ( 0,25đ)        

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 2

De thi hoc ki 1 lop 4 mon Toan nam 2013 (Phan 1)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 3

De thi hoc ki 1 lop 4 mon Toan nam 2013 (Phan 1)

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - đề số 3 

Bài 1(1đ). Mỗi bài dúng 0.25 đ:          8 006  005;      45678             135  phút;        3450 m.    

Bài 2(1đ).  Chon đúng  1 số 0,5 đ. 

              1590   ;   450 

Bài 3(2đ). Mỗi phép tính đúng 0.5 đ. 

              63174;      26                X   =  1240  + 347        X  =  625  :  25 

                                                   X  =  1 587                   X  =   25 

Bài 4(2đ). Đúng thứ tự phép tính,. Đúng một  giá trị biểu thức : 1đ. 

 a ,  6003 +  872   =6875                    b , 92 409 – 7368  = 85041        

Bài 5(3đ).  Mỗi lời giải dúng 0.25 đ, phép tính đúng 0.5 đ 

                                  Nửa chu vi HCN là:          64  : 2  =  32 ( cm) 

Chiều dài hình chữ nhật là: (32  + 8  ) : 2 = 20  (cm) 

                      Chiều rộng hình chữ nhật là:  20  -  8  =  12  ( cm )      

Diện tích hình chữ nhật là:   20  x  12             =  240  (cm2). 

                                                      Đáp số:      Diện tích: 240  cm 2 

 Bài 6: ( 1 đ )   

              Số bé nhất có 3 chữ số là số 100 

Tổng hai số là: 100  x  2  =  200 

Số lớn nhất có 2 chữ số là số 99 

Số còn lại là : 200  -  99  =  101

Trên đây là 3 đề thi và đáp án học kì 1 môn Toánlớp 4 phần 1 Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 phần 2 các em thường xuyên theo dõi tại đây: Đề thi học kì 1 lớp 4

Tuyensinh247 tổng hợp


13 bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2013 (Phần 1)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247