Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2014 (P5)

Tuyển sinh 247 tổng hợp đề thi và đáp án môn Hóa năm 2014 của trường THPT Nguyễn Du, đề thi gồm 50 câu hỏi và đáp án.

 Đề thi thử ĐH môn Hóa - Đề số 7 năm 2014

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16;

Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 

Câu 1: Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và Mg(NO3)2. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 16,8%.Cho 50 gam hh X phản ứng với dd NaOH dư được kết tủa Y. Nung Y đến khối lượng không đổi được 18,4 gam chất rắn. % khối lượng của Fe(NO3)2 trong hh là:

          A. 18%        B. 40%                C. 36%             D. 72%

Câu 2: Trong các chất: etylen, axit acrylic, axit axetic, etylaxetat, glucozo và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

          A. 2.            B. 3.              C. 5.             D. 4.

Câu 3: Oxi hóa 9,2 gam ancol etylic được hhA gồm anđehit,axit, nước, ancol dư. Cho A tác dụng với Na dư được 2,464 lít H2 (đktc). Mặt khác cho A tác dụng với lượng dư NaHCO3. Thể tích khí thu được (đktc) là

        A. 0,224 lít              B. 1,68 lít      C. 0,448 lít           D. 2,24 lít

Câu 4: Cho 9 gam một aminoaxit A (phât tử chỉ chứa một nhóm –COOH) tác dụng với lượng dư dd KOH thu được 13,56 gam muối. A là:

        A. Phenylalanin.          B. Alanin             C. Valin            D. Glixin

Câu 5: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nung NH4NO3 rắn.                 (b) Cho Mg tác dụng với dd HNO3 loãng, dư

(c) Cho CaOCl2 vào dung dịch HCl đặc.    (d) Sục khí CO2 vào Na2CO3 (dư).

(e) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S.        (g) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.

h) Cho Cu vào dung dịch HCl (loãng).      (i) Cho từ từ Na2CO3 vào dung dịch HCl.

Số thí nghiệm chắc chắn sinh ra chất khí là

A. 2.               B. 4.             C. 5.               D. 6.

Câu 6: Tơ nào sau đây đều có nguồn gốc xenlulozo

            A. Sợi bông, tơ nitrol           C. tơ nilon-6, tơ nilon-6

           B. tơ visco, tơ tằm               D. Sợi bông; tơ visco 

Câu 7: Cho 600 ml HCl 1M vào 200 ml dd chứa hỗn hợp Na3PO4 0,5M và Na2HPO4 1M. Khối lượng muối thu được trong dung dịch sau phản ứng là:

            A. 25,8 g           B. 47,1 g           C. 66,7g          D. 12 g

Câu 8: Chất hữu cơ A chỉ chứa C, H,O có CTPT trùng CT đơn giản nhất. Cho 2,76 gam A tác dụng với một lượng vừa đủ dd NaOH, chưng khô thì phần bay hơi chỉ có H2O, phần chất rắn khan chứa 2 muối có khối lượng 4,44 gam. Đốt cháy hoàn toàn hai muối này được 3,18 gam Na2CO3; 2,464 lít CO2(đktc) và 0,9 gam H2O. Nếu đốt cháy 2,76 gam A thì khối lượng H2O thu được là

          A. 0,9g               B. 1,08g          C. 0,36g            D. 1,2g

Câu 9: Hòa tan 4,484 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 4,484 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,4896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại X là

         A. Cu.           B. Al.               C. Cr.                  D. Mg.

Câu 10: Thủy phân m gam sacarozo trong dung dịch HCl, đun nóng với hiệu suất 75%. Cho sản phẩm thu được đem tráng bạc được 64,8 gam Ag. Khối lượng m là:

         A. 51,3g            B. 76,95g            C. 68,4g          D. 136,8g

 Tải đề thi và đáp án đề số 7 tại đây 

Đáp án:

1 C 11 B 21 C 31 A 41 D
2 B 12 A 22 D 32 D 42 B
3 C 13 A 23 B 33 D 43 D
4 D 14 C 24 C 34 C 44 B
5 B 15 B 25 C 35 C 45 C
6 D 16 D 26 B 36 B 46 B
7 B 17 B 27 D 37 C 47 A
8 B 18 A 28 B 38 B 48 D
9 A 19 A 29 C 39 B 49 D
10 C 20 C 30 D 40 B 50 A

Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Hóa phần 6 các em thường xuyên theo dõi.

Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án khối A, B năm 2014 (P6)

Tuyensinh247 Tổng hợp


 

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2014 (P5)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247