Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B có đáp án năm 2014 (P4)

Đề thi và đáp án môn Hóa trường THPT Đô Lương 1 Nghệ An năm 2014, các bạn cùng tham khảo dưới đây.

Cập nhật đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B năm 2014 của trường THPT Đô Lương 1, cập nhật ngày 3/3/2014.

Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2014 - đề số 6

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; P=31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Ba=137;Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

Câu 1. Kim loại X có cấu trúc mạng như hình dưới:

De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A, B co dap an nam 2014 (P4)

Phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của X là:

A. 32 %.          B. 74 %.            C. 26 %.              D. 68 %.

Câu 2. Tiến hành thí nghiệm sau: Cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, lắc nhẹ ống nghiệm sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?

A. Kết tủa sắt xuất hiện và dung dịch có màu xanh B. Không có hiện tượng gì xảy ra

C. Đồng tan và dung dịch có màu xanh

D. Có khí màu vàng lục của Cl2 thoát ra

Câu 3. Xà phòng hóa hoàn toàn 21,45 kg chất béo cần dùng 3 g NaOH, thu được 0,92 g glixerol và m (g) hỗn hợp muối natri. Giá trị của m là

A. 37,65.                  B. 26,10.         C. 23,53.                 D. 22,72.

Câu 4. Cho 7,4 gam hỗn hợp tất cả các chất đồng phân C3H6O2 đơn chức mạch hở có cùng số mol phản ứng với NaHCO3 dư. Thể tích CO2 thu được ở (đktc) là:

A. 0,75 lít                    B. 1,12 lít              C. 0,56 lít           D. 2,24 lít

Câu 5.Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liện hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại.

A. b > 3a               B. a ≥ 2b                C. b ≥ 2a       D. b = 2a/3

Câu 6. Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là:

A. Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2.                  C. NaOH và NaAlO2.

B. NaAlO2.                                       D. NaOH và Ba(OH)2.

Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đkc). Đem cô cạn dung dịch thu được thì khối lượng muối khan là

A. 13 gam          B. 15 gam        C. 26 gam       D. 30 gam

De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A, B co dap an nam 2014 (P4)

Đáp án đề thi thử ĐH môn Hóa đề số 6

1 C 11 B 21 B 31 B 41 D
2 C 12 B 22 A 32 C 42 B
3 D 13 B 23 A 33 A 43 C
4 A 14 A 24 D 34 A 44 C
5 C 15 A 25 C 35 D 45 A
6 C 16 A 26 D 36 B 46 A
7 C 17 D 27 D 37 A 47 D
8 B 18 B 28 A 38 C 48 C
9 B 19 A 29 D 39 C 49 C
10 A 20 D 30 B 40 B 50 B

Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử các khối A, B, C, D các bạn theo dõi tại đây:

Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án năm 2014 (P5)

Tuyensinh247 Tổng hợp

1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B có đáp án năm 2014 (P4)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247