Đề thi thử Đại học môn Hóa có đáp án năm 2014 (P3)

Cập nhật đề thi thử đại học môn Hóa năm 2014 phần 3 có đáp án của trường THPT Lương Thế Vinh lần 1.

Đề thi thử Đại học môn Hóa đề số 5 - Lương Thế Vinh

(Học sinh được dùng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học)

Li = 7 Na = 23 K = 39 Rb = 85 Mg = 24 Ca = 40 Ba = 137 Fe = 56 Cu = 64 Zn = 65 Ag = 108 Pb = 207 F = 19C1 = 35,5 Br = 80I = 127s = 32N = 14p= 31 c= 120= 16H= 1

Câu 1 : Cation M3+ có tổng số các hạt cơ bản ià 37 hạt, trong đó các hạt mang điện nhiều hơn các hạt không mang điện là 9 hạt. Vị trí M trong bảng tuần hoàn là:

A: Chu ià 4 nhóm HA                                                  B: Chu kì 3 nhóm IIA

C: Chu kì 3 nhóm IIIA                                                D: Chu kì 4 nhóm IA

Câu 2 : Hoà tan Etyl amin vào nước thành dung dịch C%. Trộn 300 gam dung dịch này với dung dịch FeCl3 dư thấy có 6,42 gam kết tủa. Giá trị của C là :

A: 3                         B: 4,5                   C: 2,25                         D: 2,7

Câu 3 .Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là :

A:Li                            B:K                       C: Be             D: Ba

Câu 4 : Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X thu được CO2 và H20 với số moi bằng nhau. Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (thực hiện được phản ứng tráng bạc), và chấl Z ( số nguyên tử c trong Z bằng nửa số nguyên tử c trong X.) Phát biểu nào sau đây là sai:

A: Chất Y tan nhiều trong nước           B: Đun Z với H2S04 đặc được Anken

C: X thuộc loại no đơn chức                D: Đốt cháy 1 mol X được 2 moi CO2

Câu 5 : Đốt cháy m gam este Etyl axetat, hấp thụ hết sản phẩm vào 200 gam dung dịch Ba(OH)2 6,84% sau đó lọc được 194,38 gam dung dịch Ba(HC03)2.

Giá trị của m là :

A: 4,48                     B: 3,3                       C: 1,8                     D: 2,2

De thi thu Dai hoc mon Hoa co dap an nam 2014 (P3)

Đáp án đề thi thử Đại học môn Hóa đề số 5 

1 C 11 A 21 B 31 D 41 B
2 D 12 B 22 D 32 c 42 D
3 C 13 c 23 A 33 A 43 A
4 B 14 B 24 B 34 A 44 D
5 D 15 A 25 A 35 B 45 A
6 B 16 A 26 B 36 C 46 B
7 A 17 A 27 D 37 A 47 D
8 B 18 B 28 D 38 C 48 B
9 A 19 C 29 C 39 D 49 C
10 D 20 D 30 C 40 C 50 B

Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi thử môn Hóa phần 4, các em theo dõi tại đây:

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B có đáp án năm 2014 (P4)

 

Tuyensinh247 tổng hợp

1 bình luận: Đề thi thử Đại học môn Hóa có đáp án năm 2014 (P3)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247