Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 lần 2 THPT Chuyên Lý Tự Trọng

Đề thi thử đại học môn Hóa khối A lần 2 năm 2014 - THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A LẦN 2 NĂM 2014 - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG, CẦN THƠ

Cho KLNT H = 1, He = 4, C = 12, N = 14, O = 16, Si = 28, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35,5, K = 39, Ca = 40, Cr = 52, Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108, Ba = 137.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Cho sơ đồ phản ứng sau :

De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A nam 2014 lan 2 THPT Chuyen Ly Tu Trong

Chất Y có đặc điểm là:

A. tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:2.

B. điều chế trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.

C. tham gia phản ứng tráng gương.

D. không thể tác dụng với nước brom.

Câu 2: Đun nóng 2 ancol đơn chức X, Y với H2SO4 đặc được hỗn hợp gồm 3 ete. Lấy ngẫu nhiên một trong số ba ete đó đem đốt cháy hoàn toàn thu   được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Khẳng định đúng nhất về X, Y là:

A. X, Y là 2 ancol không thuộc cùng dãy đồng đẳng.

B. X, Y là 2 ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon bằng nhau.

C. X, Y lần lượt là CH3OH; C2H5OH.

D. X, Y lần lượt là C2H5OH; C3H7OH.

Câu 3: Cho các chất sau đây: propen, isobutan, propanal, stiren, toluen, axit acrylic, glucozơ. Số chất vừa làm mất màu nước brom, vừa tác dụng với H2 (trong những điều kiện thích hợp) là

A. 3.                           B. 6.                             C. 4.                              D. 5.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH và RCOOC2H5 thu được 4,256 lít CO(đktc) và 2,52 gam H2O. Mặt khác 2,08 gam hỗn hợp X phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 0,46 gam ancol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 2,484.                      B. 2,62.                       C. 2,35.                      D. 4,70.

Câu 5: Có 9,3 gam hỗn hợp X gồm kali và nhôm. Hòa tan hỗn hợp X vào nước dư thu được V1 lít khí. Mặt khác, nếu hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch KOH dư thì thu được V2 lít khí trong cùng điều kiện với V1. Biết V2 = 1,75V1. Khối lượng của kali và nhôm trong X lần lượt là:

A. 6,00 gam và 3,30 gam.                                  B. 1,95 gam và 4,05 gam.

C. 3,90 gam và 5,40 gam.                                  D. 5,85 gam và 6,75 gam.

Câu 6: Cho 7,4 gam hỗn hợp cùng số mol tất cả các đồng phân đơn chức mạch hở ứng với công thức C3H6O2 phản ứng với NaHCO3 dư. Thể tích CO2 thu được ở (đktc) là

A. 0,7466 lít.              B. 1,1200 lít.              C. 0,5600 lít.              D. 2,2400 lít.

Câu 7: Chia 0,6 mol hỗn hợp gồm một axit đơn chức và một ancol đơn chức thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: đốt cháy hoàn toàn, thu được 39,6 gam CO2.

- Phần 2: đun nóng với H2SO4 đặc, thu được 10,2 gam este E (hiệu suất 100%). Đốt cháy hết lượng E,
thu được 22,0 gam CO2 và   9,0 gam H2O. Nếu biết số mol axit nhỏ hơn số mol ancol thì công thức của
axit là

A. C3H7COOH.            B. CH3COOH.             C. C2H5COOH.            D. HCOOH.

Câu 8: Cho các chất sau: (1) H2S, (2) Cl2,(3) SO2, (4) O2. Trong điều kiện thích hợp, cặp chất nào sau đây không phản ứng trực tiếp với nhau?

A. 2 và 3.                    B. 2 và 4.                    C. 1 và 3.                   D. 1 và 2.

Câu 9: Một hỗn hợp X gồm axetilen, anđehit fomic, axit fomic và H2. Lấy a mol hỗn hợp X cho qua Ni, đốt nóng thu được hỗn hợp Y gồm các chất hữu cơ và H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15 gam kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi giảm 3,9 gam. Giá trị của a là

A. 0,1.                         B. 0,5.                       C. 0,25.                       D. 0,15.

Câu 10: Cho sơ đồ phản ứng sau: X + H2SO4 (đặc, nóng) => Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là

A. 5.                           B. 6.                            C. 7.                             D. 8.

Câu 11: Cho các chất: K, NaOH, NaCl, C2H5OH, nước Br2, axit acrylic, anhiđrit axetic. Số chất phản ứng được với phenol (ở trạng thái tồn tại thích hợp) là

A. 6.                          B. 5.                           C. 4.                              D. 3.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn a gam photpho đỏ trong khí oxi dư rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hòa tan vào dung dịch có chứa b gam NaOH. Để dung dịch thu được sau phản ứng không có muối axit thì mối liên hệ giữa a và b có thể là (P = 31)

A. 40a ≤ 31b ≤ 80a.       B. 60a ≤ 31b.      C. 80a = 31b.          D. 120a  ≤31b.

Câu 13: Đốt cháy 16,1 gam Na trong bình chứa đầy khí oxi, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y gồm Na2O, Na2O2 và Na dư. Hòa tan hết toàn bộ lượng Y trên vào nước nóng thu được 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí Z có tỉ khối hơi so với heli là 3. Giá trị của m là

A. 11,6.                    B. 21,7.                        C. 18,5.                       D. 21,4.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Loại thạch cao dùng để trực tiếp đúc tượng là thạch cao sống.

B. Kim loại xesi (Cs) có ứng dụng quan trọng là làm tế bào quang điện.

C. Một trong những ứng dụng của CaCO3 là làm chất độn trong công nghiệp sản xuất cao su.

D. NaHCO3 được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do nguyên nhân thừa axit trong dạ dày.

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 57,65 gam hỗn hợp X gồm MgCO3 và MCO3 bằng 500 ml dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch A, chất rắn B và 2,24 lít khí (đktc). Nung B tới khối lượng không đổi thu thêm 5,6 lít khí nữa (ở đktc). Biết trong X, số mol của MCO3 gấp 2,5 lần số mol của MgCO3. Tên của kim loại M và nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng là:

A. Ca; 0,025M.           B. Zn; 0,05M.           C. Ba; 0,70M.            D. Ba; 0,20M.

Câu 16: Dung dịch metylamin tác dụng được với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây (trong những điều kiện thích hợp)?

A. CH2=CH-COOH, NH3, FeCl2.                        B. NaOH, HCl, AlCl3.

C. CH3COOH, FeCl2, HNO3.                             D. Cu, NH3, H2SO4.

Câu 17: Hỗn hợp X gồm 3-cloprop-1-en và vinylclorua. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được CO2 và HCl với tỉ lệ số mol tương ứng là 17/6.   Phần trăm khối lượng của vinylclorua trong X là :

A. 73,913%.                                                      B. 85,955%.

C. 26,087%.                                                      D. 14,045%.

Câu 18: Để điều chế một chất A với giá thành hạ, người ta tiến hành như sau: cho khí clo đi qua nước vôi đun nóng, lấy dung dịch thu được trộn với KCl và làm lạnh. Khi đó chất A sẽ kết tinh và tách ra khỏi dung dịch. A là chất nào sau đây:

A. KClO3.                      B. CaCl2.                  C. CaOCl2.                    D. KClO.

Câu 19: Cho các phát biểu sau:

(a) Phenol tan được trong dung dịch KOH.

(b) Trong các este mạch hở có công thức C4H6O2 có một este được điều chế từ ancol và axit tương
ứng.

(c) Có thể phân biệt dược chất béo lỏng và hexan bằng dung dịch NaOH, đun nóng.

(d) Có thể chuyển dầu ăn thành mỡ bằng phản ứng hiđro hóa.

(e) Tristearin không thể tác dụng với dung dịch axit đun nóng. Số phát biểu đúng là

A. 4.                          B. 5.                            C. 2.                            D. 3.

Câu 20: Hòa tan hết 0,03 mol hỗn hợp X gồm MgS, FeS và CuS trong dung dịch HNO3 dư. Khi kết thúc phản ứng chỉ thu được dung dịch Y và 0,15 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 và NO có tỉ khối hơi so với hiđro là  61/3 . Nếu cho dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì không có khí thoát ra. Phần trăm số mol của FeS trong X là

A. 92,59%.                 B. 33,33%.                 C. 66,67%.                D. 25,00%.

Câu 21: Hỗn hợp khí X gồm CH4, C2H2có  MX = 23,5. Trộn V (lít) X với V1 (lít) hiđrocacbon Y được 271 gam hỗn hợp khí Z. Trộn V1 (lít) X với V (lít) hiđrocacbon Y được 206 gam hỗn hợp khí F. Biết V1 -V = 44,8 (lít); các khí đều đo ở đktc. Số đồng phân cấu tạo mạch hở của Y là

A. 3.                          B. 6.                            C. 4.                             D. 5.

Câu 22: Hiđrocacbon nào sau đây không có đồng phân là hợp chất thơm?

(I): Toluen; (II): Benzen; (III): Stiren; (IV): Etylbenzen; (V): Alyl benzen; (VI): Cumen (isopropyl benzen)?

A. (I), (II), (III).    B. (I), (II), (III), (VI).   C. (II), (III), (IV).    D. (I); (II), (VI.).

Câu 23: Cho các cặp chất:

(1) Cnóng đỏ và H2O;

(2) dung dịch Na2SiO3 và CO2 dư;

(3) hai dung dịch: KHSO4 và Ca(HCO3)2;

(4) SiO2 và HF.

Các cặp chất khi tác dụng với nhau có tạo sản phẩm khí là:

A. 1, 3, 4.                  B. 1, 2, 3, 4.                 C. 1, 4, 5.                 D. 1, 2, 3.

Câu 24: Cho các cân bằng sau:

De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A nam 2014 lan 2 THPT Chuyen Ly Tu Trong

Các cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất của hệ là:

A. 4, 5.                     B. 2, 3.                     C. 1, 3, 4.                  D. 1, 2, 3, 5.

Câu 25: Dãy gồm các chất có cùng kiểu liên kết trong phân tử là:

A. N2, O2, Cl2, K2O.                                               C. NH4Cl, NaH, PH3, MgO.

B. Na2O, CsCl, MgO, NaF.                                       D. HCl, H2S, NaCl, NO.

Câu 26: Cho hai nguyên tử X và Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng lần lượt là 3sx và 3p5. Biết rằng phân lớp 3s của nguyên tử hai nguyên tố hơn kém nhau 1 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X, Y lần lượt là:

A. 19 và 12.               B. 17 và 12.              C. 17 và 11.               D. 11 và 17.

Câu  27: Các polime sau:  (1) poli(metyl metacrylat);  (2) polistiren;  (3) nilon-7;  (4) poli(etylen  -  terephtalat); (5) nilon - 6,6 ; (6) poli(vinyl axetat). Các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng  gồm:

A. (3), (4), (5), (6).                                             B. (1), (3), (4), (5). 

 

C. (3), (4), (5).                                                   D. (2), (3), (5).

Câu 28: Cho phản ứng:

CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O -à CuSO4   + FeSO4   +  H2SO4. Tổng các hệ số sau  khi  cân  bằng  (số  nguyên  dương,  tối  giản)  của  các  chất  tham  gia  phản  ứng  là  (nếu  tỉ  lệ n Fe2(SO4)3 : n O2  = 1 : 1 )

A. 83.                        B. 27.                         C. 53.                           D. 26.

Câu 29: X là một α-amino axit no (phân tử chỉ có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Cho 0,03 mol X tác dụng với dung dịch chứa 0,05 mol HCl thu được dung dịch Y. Thêm 0,1 mol NaOH vào Y sau phản ứng đem cô cạn thu   được 7,895 gam chất rắn. X là chất nào trong các chất sau ?

A. Glyxin.                  B. Alanin.                    C. Valin.                      D. Lysin.

Câu 30: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

B. Anilin có tính bazơ nhưng dung dịch anilin không làm đổi màu quì tím.

C. C3H8O có số đồng phân cấu tạo nhiều hơn số đồng phân cấu tạo của C3H9N.

D. Anilin có lực bazơ mạnh hơn benzylamin.

Câu 31: Hỗn hợp X gồm NaHCO3, NH4NO3 và BaO (với cùng số mol của mỗi chất). Hòa tan X vào lượng thừa nước, đun nóng. Sau khi các phản ứng kết thúc, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có môi trường:

A. lưỡng tính.                B. axit.                 C. trung tính.                D. bazơ.

Câu 32: Thực hiện phản ứng lên men rượu từ 2,025 kg   khoai chứa 80% tinh bột (còn lại là tạp chất  trơ), thu được C2H5OH và CO2. Cho toàn bộ lượng CO2 hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 được 450  gam kết tủa, lọc bỏ kết tủa, đun nóng dung dịch lại thấy có 150 gam kết tủa nữa. Hiệu suất phản ứng  lên men là

A. 30,0%.                   B. 85,0%.                   C. 37,5%.                 D. 18,0%.

Câu 33: Có hỗn hợp bốn kim loại ở dạng bột là Mg, Cu, Ag và Fe. Để thu được Ag tinh khiết mà không làm thay đổi khối lượng của Ag thì có thể sử dụng lượng thừa dung dịch nào sau đây:

A. FeCl3.                   B. HNO3.                     C. HCl                        D. AgNO3.

Câu 34: X là este có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì có 2a mol NaOH phản ứng và tạo ra sản phẩm không tham gia phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là :

A. 4.                         B. 6.                         C. 5.                               D. 9.

Câu 35: Có hai bình kín không giãn nở đựng đầy các hỗn hợp khí ở toC như sau:
          - Bình 1: chứa H2 và Cl2.

- Bình 2: chứa CO và O2.

Sau khi đun nóng các hỗn hợp để phản ứng xảy ra, đưa nhiệt độ về trạng thái ban đầu thì áp suất trong các bình thay đổi như thế nào?

A. Bình (1) tăng, bình (2) giảm.                           B. Bình (1) giảm, bình (2) tăng.

C. Cả hai bình đều không thay đổi.                      D. Bình (1) không đổi, bình (2) giảm.

Câu 36: Cho 30 gam hỗn hợp CaCO3 và KHCO3 tác dụng với HNO3 dư thu được khí Y. Dẫn toàn bộ khí Y đi qua 500 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,25M và NaOH 0,5M thu được m gam kết tủa Z. Giá trị của m là:

A. 39,400.                      B. 24,625.                      C. 59,600.                      D. 59,100.

Câu 37: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit hữu cơ đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được   21,6 gam Ag. X   tác dụng được với tất các các chất trong dãy nào sau đây (trong điều kiện thích hợp)?

A. Dung dịch Br2, HCl, H2, dung dịch KMnO4.

B. Ancol metylic, H2O, H2, phenol.

C. Phenol, dung dịch Br2, H2.

D. Na2CO3, CuCl2, KOH.

Câu 38: Một oleum A chứa 37,869% khối lượng S trong phân tử. Trộn m1 gam A với m2 gam dung dịch H2SO4 83,3% được 200 gam oleum B có công thức H2SO4.2SO3. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là (giả thiết sự hao hụt khi pha trộn các chất là không đáng kể):

A. 124,85 và 75,15.       B. 160,23 và 39,77.        C. 134,56 và 65,44.       D. 187,62 và 12,38.

Câu 39: Có 4 cốc chứa dung dịch HCl cùng nồng độ và cùng thể tích. Cho vào cốc (1) một thanh Zn, cho vào cốc (2) một thanh Fe, cho vào cốc (3) hai thanh Fe và Cu đặt tiếp xúc nhau, cho vào cốc (4) hai thanh Zn và Cu đặt tiếp xúc nhau. Giả thiết khối lượng các thanh kim loại bằng nhau. Tốc độ giải phóng khí ở bốn cốc   được sắp xếp theo chiều giảm dần là

A. (4) > (3) > (2) > (1).                                      B. (4) > (3) > (1) > (2).

C. (3) > (4) > (1) > (2).                                     D. (1) > (2) > (3) > (4).

Câu 40: Hỗn hợp X gồm Al, FexOy, Fe. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát
ra V lít khí (ở đktc). Nung X trong điều kiện không có không khí tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
thu được hỗn hợp Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thì không có khí bay ra. Hòa tan Y
trong dung dịch H2SO4 loãng cũng thu được V lít khí (ở đktc). Công thức của oxit sắt trong hỗn hợp
X là

A. Fe2O3.                 B. FeO.                C. Fe3O4.                 D. FeO hoặc Fe3O4.

II. PHẦN RIÊNG (10 câu)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B).

Phần A: Theo chương trình chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Có các dung dịch cùng nồng độ 1M đựng trong các lọ riêng biệt: NaHCO3, NaCl, Na2SO4, BaCl2. Có thể phân biệt các dung dịch trên bằng thuốc thử nào sau đây:

A. Dung dịch Ba(OH)2.                                             B. Dung dịch KCl.

C. Quì tím.                                                            D. Dung dịch NH4Cl.

Câu 42: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1)  Nhỏ dung dịch KI vào dung dịch FeCl3;

(2)  Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2;

(3)  Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4;

(4)  Sục khí H2S vào dung dịch NaOH;

(5)  Sục khí CO2 vào nước Gia - ven;

(6)  Cho tinh thể NaBr vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là

A. 3.                            B. 4.                           C. 2.                            D. 5.

Câu 43: Cho các phát biểu sau:

(1) Anđehit chỉ thể hiện tính khử;

(2) Anđehit phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo ra ancol bậc một;

(3) Axit axetic không tác dụng được với Ca(OH)2.

(4) Oxi hóa etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic;

(5) Nguyên liệu để sản xuất axit axetic theo phương pháp hiện đại là metanol. Số phát biểu đúng là

A. 3.                          B. 5.                            C. 4.                            D. 2.

Câu 44: Cấu hình electron nào sau đây không phải của nguyên tố nhóm B:

A. [Ar]3d104s1.         B. [Ar]3d54s1.        C. [Ar]3d104s2.        D. [Ar]3d104s24p1.

Câu 45: Hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và chất hữu cơ Y (C, H, O) có tỉ khối so với H2 bằng 13,8. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam A thu được 0,08 mol CO2 và 0,05 mol H2O. Cho 1,38 gam A qua lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 12,63.                  B. 8,31.                    C. 15,84.                     D. 11,52.

Câu 46: Hòa tan 30,7 gam hỗn hợp Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl cho đến khi hết axit thì chỉ còn lại 2,1 gam kim loại và thu được dung dịch X cùng 2,8 lít khí (ở đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu là

A. 16,0 gam.             B. 15 gam.             C. 14,7 gam.            D. 9,1 gam.

Câu 47: Trường hợp nào sau đây có yếu tố làm giảm tốc độ phản ứng:

A. Đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài không khí vào bình chứa oxi.

B. Thay hạt nhôm bằng bột nhôm để tác dụng với dung dịch HCl.

C. Dùng dung dịch loãng các chất tham gia phản ứng.

D. Quạt bếp than đang cháy.

Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít khí N2 (đktc). Giả thiết không khí chỉ gồm N2 và O2, trong đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 4.                      B. 5.                        C. 3.                             D. 2.

Câu 49: Cho các chất sau đây phản ứng với nhau từng đôi một (trong những điều kiện thích hợp):  ancol anlylic, p-cresol, axit axetic, ancol benzylic, dung dịch brom (trong nước). Số phản ứng xảy ra

A. 6.                         B. 5.                           C. 8.                          D. 7.

Câu 50: Hỗn hợp X gồm etilen, axetilen và hiđro. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 bằng  số mol H2O. Mặt khác dẫn V lít X qua Ni nung nóng thu được 0,8V lít hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp Y  vào dung dịch brom dư thì có 32 gam brom đã phản ứng (các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của  V là

A. 6,72.                    B. 8,96.                       C. 5,6.                      D. 11,2.

Phần B: Theo chương trình nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Sản phẩm khí của các phản ứng nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường:

(1) O3 + KI + H O                           (2) H2S + O2 (dư, to cao)

(3) H O + KMnO + H SO                   (4) NaCl (r) + H2SO4 (đặc)            

(5) KClO3 + HCl (đặc)                       (6) FeS + HCl

A. (1), (2), (6).            B. (3), (4).              C. (1), (3).             D. (4), (5), (6).

Câu 52: Khi nhiệt độ không đổi, cần pha loãng dung dịch HClO 0,15M bao nhiêu lần để độ điện li α của axit này tăng lên 3 lần? Biết ở nhiệt độ đang xét, hằng số axit của HClO là Ka = 3,0.10-8.

A. 9 lần.                   B. 1,7 lần.                    C. 10 lần.                    D. 3 lần.

Câu 53: Hỗn hợp X gồm hai axit no. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được a mol H2O. Mặt khác, cho a mol hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 dư thu được 1,4a mol CO2. Phần trăm khối lượng của axit có khối lượng mol nhỏ hơn trong X là

A. 43,4%.                 B. 26,4%.                    C. 35,8%.                   D. 27,3%.

Câu 54: Dãy gồm các kim loại đều có thể được điều chế bằng cả 3 phương pháp (nhiệt luyện, thủy luyện, điện phân dung dịch) là

A. Mg, Cu.                B. Na, Mg.                    C. Fe, Cu.                  D. Al, Mg.

Câu 55: Dãy gồm các chất được xếp theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần là:

A. C2H5OH, CH3CHO, CH2OH-CH2OH, CH2OH-CHOH-CH2OH.

B. CH2OH-CHOH-CH2OH, CH2OH-CH2OH, C2H5OH, CH3CHO.

C. CH3CHO, CH2OH-CH2OH, C2H5OH, CH2OH-CHOH-CH2OH.

D. CH3CHO, C2H5OH, CH2OH-CH2OH, CH2OH-CHOH-CH2OH.
Câu 56: Có 2 dung dịch của chất X, Y thoả mãn các điều kiện sau:

X + Y fi   không phản ứng;                       Cu + X fi không phản ứng;

Cu + Y fi không phản ứng;                       Cu + X + Y fi   có phản ứng.

Vậy X, Y lần lượt là chất nào trong các chất dưới đây?

A. Na3PO4 và KNO3.                                           B. NaNO3 và KHSO4.

C. NaNO3 và K2SO4.                                           D. NaCl và AgNO3.

Câu 57: Cho 1,2 gam hỗn hợp Fe và Cu vào bình X chứa dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 0,224  lít khí. Cho m gam muối NaNO3 vào bình X sau phản ứng thì thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Để giá trị của V là lớn nhất thì giá trị nhỏ nhất của m là (biết các khí đo ở điều kiện tiêu  chuẩn):

A. 0,850.                    B. 0,283.                  C. 0,567.                  D. 1,700.

Câu 58: Đipeptit X và tetrapeptit Y đều được tạo thành từ một  a -amino axit no, mạch hở (trong phân tử chỉ có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Cho 19,8 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 33,45 gam muối. Để   đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y cần dùng số mol O2 là:

A. 1,8.                       B. 1,15.                     C. 0,5.                        D. 0,9.

Câu 59: Khi tiến hành đồng trùng hợp buta-1,3-đien và acrilonitrin thu được một loại cao su buna-N  chứa 15,73% nitơ về khối lượng. Tỉ lệ số mắt xích buta-1,3-đien và acrilonitrin trong cao su lần lượt
là:

A. 3 : 2.                    B. 1 : 2.                    C. 2 : 1.                      D. 2 : 3.

Câu 60: Cho các chất sau: metanol; axit fomic; glucozơ; saccarozơ; metylfomat; axetilen; CH ” C- CH2-OH. Số chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 sinh ra kết tủa là:

A. 4.                            B. 5.                            C. 6.                             D. 3.

-----HẾT-----

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A LẦN 2 NĂM 2014 - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG, CẦN THƠ

1A

2C

3D

4C

5C

6D

7D

8B

9C

10D

11C

12D

13B

14A

15D

16C

17D

18A

19D

20B

21A

22A

23A

24B

25B

26D

27C

28B

29C

30B

31C

32C

33A

34A

35D

36B

37A

38A

39B

40B

41A

42B

43A

44D

45C

46C

47C

48D

49B

50C

51C

52A

53A

54C

55D

56B

57A

58D

59D

60B

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247 nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa khối A năm 2014 lần 2 THPT Chuyên Lý Tự Trọng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!