Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án năm 2014 (P5)

Tiếp nối phần 4, đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 phần 5 của trường THPT chuyên ĐH Vinh có đáp án, các em tham khảo dưới đây:

Đề thi thử ĐH môn Lý năm 2014 - đề số 7

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu: Từ câu 01 đến câu 40)

Câu 1:Đặt điện áp u = U0.cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Cảm kháng của đoạn mạch là R √3 , dung kháng của mạch là 2R/√3. So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch

A. trễ pha π/3.          B. sớm pha π/6.    C. trễ pha π/6.    D. sớm pha π/3.

Câu 2: Đặt điện áp u = U0 .cos2πft (trong đó U 0 không đổi; f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Lúc đầu trong đoạn mạch đang có cộng hưởng điện. Giảm tần số f thì điện áp hai đầu đoạn mạch sẽ

A. trễ pha so với cường độ dòng điện.    C. sớm pha so với cường độ dòng điện.

B. cùng pha so với cường độ dòng điện.  D. ngược pha so với cường độ dòng điện.

Câu 3: Một cuộn dây được mắc nối tiếp với một tụ điện vào một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là U. Điện áp tức thời hai đầu mạch là u, hai đầu cuộn dây là

Ud . Biết rằng Ud2   + U2  = 2U2. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Điện áp tức thời hai đầu cuộn dây và hai đầu mạch vuông pha với nhau.

B. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ, hai đầu cuộn dây và hai đầu mạch bằng nhau.

C. Hệ số công suất của mạch và của cuộn dây bằng nhau.

D. Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện bằng U√2.

Câu 4: Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 3 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha có tần số 50Hz vào động cơ. Rôto lồng sóc của động cơ có thể quay với tốc độ nào sau đây?

A. 150vòng/s.        B. 50vòng/s.     C. 100vòng/s.         D. 45vòng/s.

Câu 5: Chọn đáp án sai khi nói về sóng âm?

A. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng tăng lên.

B. Sóng âm truyền trong không khí là sóng dọc.

C. Ngưỡng đau của tai người không phụ thuộc vào tần số của âm.

D. Cường độ âm càng lớn, tai người nghe càng to.

Tải đề và đáp án về máy

De thi thu dai hoc mon Ly co dap an nam 2014 (P5)

Đáp án đề thi thử ĐH môn Lý năm 2014 - đề số 7

Câu hi Đáp án Câu hi Đáp án Câu hi Đáp án
1 C 21 C 41 A
2 A 22 C 42 C
3 B 23 A 43 B
4 D 24 C 44 A
5 D 25 B 45 D
6 A 26 C 46 C
7 A 27 D 47 A
8 B 28 D 48 B
9 D 29 A 49 D
10 C 30 C 50 A
11 B 31 B 51 B
12 A 32 A 52 D
13 A 33 D 53 A
14 C 34 B 54 A
15 A 35 B 55 C
16 B 36 C 56 C
17 D 37 D 57 B
18 D 38 C 58 D
19 B 39 D 59 C
20 B 40 A 60 A

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 phần 6. Các em thường xuyên theo dõi.

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án năm 2014 (P5)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247