Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 có đáp án năm 2014 (P7)

Đề thi thử đại học môn Lí khối A,A1 cso đáp án năm 2014 (P7) trường THPT Cù Huy Cận - Hà Tĩnh các em theo dõi dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÍ KHỐI A,A2 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2014 - THPT CÙ HUY CẬN, HÀ TĨNH

Câu 1. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức u= 220 √2 cos(100πt + π/6) (V)  vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp có R = 100 W . ZL = 200 W , ZC = 100 W . Biểu thức của điện áp hai đầu tụ điện là:

A.  uc = 220 cos(100πt -7 π/12)                    B.uc = 220cos (100πt - π/3)

C.  uc = 220 cos(100πt + 7π/12)                    D.  uc = 220 cos(100πt - π/2)

Câu 2. Nếu gọi v, a và w lần lượt là vận tốc, gia tốc và tần số góc của con lắc lò xo. Biểu thức liên hệ nào dưới đây giữa biên độ A với các đại lượng trên là đúng:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P7)

Câu 7. Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp A và B dao động ngược pha. Những điểm thuộc mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ

A. Đứng yên không dao động.                              B. Dao động với biên độ bé nhất.

C. Dao động với biên độ lớn nhất.         D. dao động với biên độ có giá trị trung bình

Câu 8. Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số 20Hz theo phương vuông góc với sợi dây. Tại M trên dây và cách A một đoạn 50cm luôn dao động lêch pha (1/3 + kπ) (k ⊂ Z). Biết rằng thời gian sóng truyền từ A đến M lớn hơn 3 chu kỳ và nhỏ hơn 4 chu kỳ. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. 7,5m/s.             B. 2,8m/s.                 C. 4,3m/s.                    D. 3,0m/s.

Câu 9.   Để tạo ra từ trường quay trong động cơ không đồng bộ ba pha, người ta thường dùng cách nào sau đây:  

A. Cho nam châm quay đều quanh một trục.    

B. Cho dòng điện xoay chiều đi qua một cuộn

dây.

C. Cho dòng điện xoay chiều ba pha đi qua ba cuộn dây.  

D. Cho vòng dây quay đều quanh một nam châm.

Câu 10. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là:

A.  40   2 cm/s            B.  20   6 cm/s          C. 10   30 cm/s           D.  40   3 cm/s

Câu 11. Khi tần số sóng là 42Hz thì trên dây AB có sóng dừng với 7 nút (A,B đều là nút). Với dây AB và vận tốc truyền sóng như trên, muốn trên dây có sóng dừng với 5 nút sóng (A,B đều là nút) thì tần số phải là:

A.   30Hz.                                          B.   63Hz.                                                 C.   58,8Hz.                                           D.   28Hz.

Câu 12. Một con lắc lò xo dao động điều hòa vớ chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là T/3, lấy π2 = 10. Tần số giao đọng của vật là:

A. 1Hz.                     B. 3Hz.                             C. 4Hz.              D. 2Hz.

Câu 13. Mạch điện xoay chiều chỉ chứa hai trong ba linh kiện ( điện trở, cuộn dây, tụ điện). Biết cường độ dòng điện sớm pha π /3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Hai loại linh kiện trên là:

A. Tụ điện và cuộn cảm thuần.                 B. Điện trở và cuộn dây không thuần cảm.

C. Cuộn cảm thuần và điện trở.                   D. Tụ điện và điện trở thuần.

Câu 14. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 dao động cùng biên độ a=3mm, cùng tần số f = 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là v = 20cm/s. Quan sát thấy trung điểm của S1S2 không dao động. Tại M cách hai nguồn các khoảng 5cm và 6cm dao động với biên độ

A. 6 mm                   B. 0 mm                      C. 3 mm               D. 4 mm

Câu 15. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào:

A. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của con lắc.    B. Khối lượng của con lắc.

 C. Trọng lượng của con lắc                                 D. Khối lượng riêng của con lắc

Câu 16. Đặt điện áp xoay chiều u = 60√22 cos(100π t + π /6) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp có điện trở R thay đổi được. Cuộn dây thuần cảm có L= 0,6π /H và tụ điện có điện dung C = 10-4F/ π. Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại là:

A. 180W.              B. 45W.                C. 90W.                 D. 60W.

Câu 17. Một dao động cưỡng bức có tần số dao động riêng là 20Hz. Ngoại lực cưỡng bức có biên độ không
đổi, tần số có thể thay đổi được, với tần số nào trong các tần số sau của ngoại lực để biên độ dao động là lớn
nhất?

A. 28Hz                   B. 10Hz                       C. 18Hz                 D. 40Hz

Câu 18. Để đo điện trở hoạt động của một cuộn dây người ta sử dụng nguồn điện xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Dùng một vôn kế nhiệt để đo điện áp hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện và hai đầu đoạn mạch thu được các giá trị lần lượt là 100V, 160V, 100V. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện thu được giá trị 2A. Điện trở cuộn dây có giá trị là:

A. 30   2W .                     B. 50W .                  C. 30W .                D. 20 W .

Câu 19. Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp O1 và O2 dao động cùng pha, cách nhau O1O2 = 40cm. Biết sóng do hai nguồn phát ra có tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với O1O2 tại O1. Đoạn O1M có giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu để tại M sóng có biên độ dao động cực đại?

A. 30cm                   B. 20cm                       C. 40cm                  D. 50cm

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P7)

Câu 31. Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01kg mang điện tích q = 5.10-6C. Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ T = 1,15s   trong điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường  hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10m/s2. Độ lớn của véc tơ cường độ điện trường là:

A. E = 5.104V/m.                                    B. E = 104V/m.                    

 C. E = 105V/m.                                     D.  E   =  5.103V/m.

Câu 32. Khi nói hiệu suất của máy biến áp là 80% có nghĩa là:

A.  Cường độ dòng điện hiệu dụng của cuộn sơ cấp bằng 80% cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn thứ cấp.

B.  Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp bằng 80% điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp.

C.  Công suất ở cuộn thứ cấp bằng 80% công suất ở cuộn sơ cấp.

D.  Cường độ dòng điện hiệu dụng của cuộn thứ cấp bằng 80% cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp.
Câu  33.  Một  vật  tham  gia  đồng  thời  hai  dao  động  cùng  phương,  cùng  tần  số  có  các  phương  trình x  = 5 cos(8πt - φ1) cm,  x   = 8 cos(8πt - φ2 )cm. Tại thời điểm t = t1thì vật có li độ 5cm. Ở thời điểm t = t1+0,125s thì vật có li độ là:

A. 5cm.                        B. 8cm.                  C. 3cm.                       D. -5cm.
 
Câu 34. Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,25s, quãng đường vật đi được trong 1s là 16cm. Tại thời điểm t=0,25s vật có li độ x= -1cm và đang chuyển động theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:
De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P7)

C. Sóng cơ truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

D. Sóng cơ không truyền được trong chân không.

Câu 40. Trong đoạn mạch R, L, C nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì kết luận nào sau đây không đúng:

A. Công suất cực đại.                                  B. Hệ số công suất cực đại.

C. Z = R.                                                      D. uL = uC.

Câu 41. Cho mạch điện xoay chiều AB gồm đoạn mạch AM chứa cuộn cảm thuần và đoạn mạch MB chứa điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ điện. Biết UAB= 120 V, wCR =3  , uMB lệnh pha 60o so với uAB. Giá trị của UAM  là:

A. 80 √ 3 V.                  B. 120V.             C. 120 √ 2 V.                     D. 80 √ 3/2  V

Câu 42. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

A. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng giảm.

B. Âm có tần số 1000Hz không phải là âm có độ cao gấp đôi âm có tần số 500Hz.

C. Đơn vị đo cường độ âm là W/m2.

D. Tai con người có thể nghe được âm có chu kì 0,05s.

Câu 43. Cho đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 80V vào hai đầu đoạn mạch và điều chỉnh điện dung của tụ điện đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây khi đó là:

A. 60V.                         B. 60   2V .                  C. 100V.                     D. 52,9V.

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P7)

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÍ KHỐI A,A2 NĂM 2014 - THPT CÙ HUY CẬN, HÀ TĨNH

1A

2B

3B

4C

5B

6D

7B

8D

9C

10A

11D

12A

13D

14B

15A

16B

17C

18C

19A

20A

21D

22C

23A

24C

25D

26B

27D

28C

29B

30A

31B

32C

33D

34B

35C

36A

37D

38A

39B

40D

41B

42A

43C

44B

45D

46C

47D

48C

49C

50 B

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo của Đề thi thử đại học môn Lí khối A,A1 năm 2014 các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 có đáp án năm 2014 (P7)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247