Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình

Cập nhật đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 của trường THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 NĂM 2014 - THPT TÂY TIỀN HẢI, THÁI BÌNH

Câu 1: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, có R = 100 Ω , L = 1/ π H, C = 100/ π µ F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200cos(ω t), có tần số f biến đổi. Điều chỉnh tần số để điện áp trên cuộn thuần cảm cực đại, điện áp cực đại trên cuộn cảm có giá trị là

A. 100V.                 B. 200√2 V.                 C. 100√2 V.               D. 200V.

Câu 2: Cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 636mH mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 220√2 cos100 π t(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

i = 0,6√2 cos(100 π t- π /6)(A). Tìm điện áp hiệu dụng UX giữa hai đầu đoạn mạch X ?

A. 20√91 V.                B. 220V.                      C. 120V.                 D. 60√2 V.

Câu 3. Một con lắc đơn có chiều dài 2m, g = 10m/s2, chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Con lắc dao động với biên độ góc là 60. Tốc độ của vật tại vị trí mà thế năng bằng 3 lần động năng là:

A. 23,4 cm/s.          B. 16,6cm/s.            C. 19cm/s.            D. 28,6cm/s.

Câu 4: Xét ba mức năng lượng EK < EL < EM của nguyên tử hiđrô. Cho biết EL – EK > EM – EL. Xét ba vạch quang phổ(ba ánh sáng đơn sắc) ứng với ba sự chuyển mức năng lượng như sau: Vạch λLK ứng với sự chuyển từ EL đến EK. Vạch λML ứng với sự chuyển từ EM đến EL. Vạch λMK ứng với sự chuyển từ EM đến EK. Hãy chọn cách sắp xếp đúng

A.λLK < λML < λMK                           B.λLK > λML  >  λMK

C. λMK <  λLK < λML                         C.λMK >  λLK  > λML 

Câu 5: Trong hiện tượng quang điện cường độ dòng quang điện phụ thuộc vào UAK và được mô tả bởi đường đặc trưng Vôn – Ampe. Ứng với các cường độ chùm sáng kích thích J1 và J2 ta được các đường biểu diễn (1) và (2) khác nhau. Kết luận nào dưới đây là đúng về hai đường này:

A. Chung nhau tại một điểm trên trục hoành.           

B. Chung nhau tại một điểm trên trục tung.                 

C. Luôn đi qua gốc tọa độ.                                        

D. Không có đoạn nào song song nhau.                         

Câu 6. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 12cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là:

A.40√2  cm/s         B.50√2  cm/s       C. 10√30 cm/s         D.40√3 cm/s

Câu 7: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 3cos(2πt/3 -π2/) và x2 =3√3cos2πt/3 (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ của dao động tổng hợp là

A. ± 5,79 cm.           B. ± 5,19cm.           C. ± 6 cm.           D. ± 3 cm.

Câu 8: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm. Khi chất điểm có tốc độ là 50√3 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 5m/s2. Tốc độ cực đại của chất điểm là

A. 50 cm/s.              B. 80 cm/s.             C. 4 m/s.             D. 1 m/s .

Câu 9: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó  ngược pha nhau.

B. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc

C. Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

D. Tại mỗi điểm của môi trường có sóng truyền qua, biên độ của sóng là biên độ dao động của phần tử môi trường.

Câu 10: Một sóng ngang lan truyền trên sợi dây đàn hồi có phương trình dao động của một phần tử M toạ độ x(cm) là uM=8sin2π (t/4 - x/10) cm. Trong khoảng thời gian 2 (s) sóng truyền được

A. một bước sóng. B. 3/4 bước sóng.  C. 1/4 bước sóng  D. nửa bước sóng.

Câu 11: Một sóng cơ ngang truyền trên một sợi dây rất dài có phương trình u = 6cos(4πt – 0,02πx); trong đó u và x có đơn vị là cm, t có đơn vị là giây. Vận tốc dao động của một điểm trên dây có toạ độ x = 25cm tại thời điểm t = 4s là

A.-0,12π cm/s.        B.0,12π cm/s.        C.24π cm/s.           D.-24π cm/s.

Câu 12. Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Tại vị trí x1 vật có vận tốc v1. Động năng cực đại của con lắc là:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Tay Tien Hai, Thai Binh

Câu 13. Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số có các phương trình x1 = 5cos(8πt – Φ1)cm, x2 = 8cos(8πt – Φ2)cm. Tại thời điểm t = t1 thì vật có li độ 6cm. Ở thời điểm t = t1+0,125s thì vật có li độ là:

A. 5cm.                 B. 7,3cm.                 C. 3cm.                    D. -6cm.

Câu 14. Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,25s, quãng đường vật đi được trong 1s là 24cm. Tại thời điểm t=0,25s vật có li độ x= -1,5cm  và đang chuyển  động theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Tay Tien Hai, Thai Binh

Câu 15: Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 60mm lần lượt dao động theo phương trình u1=acos200pt (cm) và u2 = acos(200pt-p/2) (cm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân lồi bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12,25mm và vân lồi bậc k + 3 đi qua điểm N có NA – NB = 33,25mm. Số điểm cực đại giao thoa giữa hai nguồn A, B là

A. 17                   B. 13                      C. 14                          D. 18

Câu 16: Quan sát sóng dừng trên sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vuông góc với sợi dây (coi A là nút). Với đầu B tự do và tần số dao động của đầu A là 22 Hz thì trên dây có 6 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng trên dây như cũ, để vẫn có 5 nút thì tần số dao động của đầu A phải bằng

A. 25 Hz.                B. 20 Hz.                  C. 16 Hz.                 D. 23 Hz.

Câu 17: Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ?

 A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mà điện, đúc điện.

 B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì dòng điện bằng 0.

 C. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong mọi khoảng thời gian bất kì bằng 0.

 D. Công suất toả nhiệt tức thời trên một đoạn mạch có giá trị cực đại bằng công suất toả nhiệt trung bình nhân với √2            

Câu 18. Chọn phát biểu sai:

A. Biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động

B. Dao động của vật trong chất lỏng tắt dần càng nhanh nếu chất lỏng càng ít nhớt.

C. Dao động duy trì có tần số bằng tần số dao động riêng của hệ.

D. Hiên tượng cộng hưởng cơ có thể xẩy ra khi hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn.

Câu 19. Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng thẳng đứng là α = 600. Treo lên trần toa xe một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài l = 1 m nối với một quả cầu nhỏ. Trong thời gian xe trượt xuống, kích thích cho con lắc dao động điều hoà với biên độ góc nhỏ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là

 A. 2,135 s.                B. 2,81 s.              C. 2,294 s.         D. 1,721 s.

Câu 20: Một cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần không đáng kể, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 200Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 3,6A.                B. 0,72A.               C. 1,4A.                    D. 0,005A.

Câu 21: Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos ωt . Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ ở các thời điểm t1, t2 tương ứng lần lượt là: u1= 60V; i1=√3 A; u2= 60√2 V; i2=√2 A. Điện áp giữa hai bản tụ khi cường độ dòng điện qua tụ bằng 1A là

   A.60√3 V.             B. 120V.             C.120√2 V               D.60√5 V

Câu 22: Đặt điện áp xoay chiều u = (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 200 V.  Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là

A. 100 V.                    B. 80 V.                                  C. 50 V.                      D. 128V.

Câu 23: Một đoạn mạch gồm tụ điện C có dung kháng ZC  = 100 W  và một cuộn dây có cảm kháng  ZL  =  200 W mắc  nối  tiếp  nhau. Điện  áp  tại  hai  đầu  cuộn  cảm có biểu thức uL=100cos(100π t + π /6) (V). Biểu thức điện áp ở hai đầu tụ điện có dạng là

A. uC = 50cos(100πt - π /3)(V).           B. uC = 50cos(100πt - 5π /6)(V).

C. uC = 100cos(100πt - π/2)(V).          D. uC = 50sin(100πt - 5π /6)(V).

Câu 24: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết gia tốc của vật ở vị trí biên gấp 4 lần gia tốc của vật ở vị trí cân bằng. Giá trị của  là

A. 0,062 rad          B. 0,375 rad          C. 0,25 rad           D. 0,125 rad

Câu 25: Cho mạch điện RLC nối tiếp. Trong đó R = 10 W , L = 0,1/ p (H), C = 10-3/3π ( F). Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch không đổi u = U√2sin(100 p t)(V). Để u và i cùng pha, người ta ghép thêm với C một tụ điện có điện dung C0, giá trị C0 và cách ghép C với C0

A. song song, C0 = 2C.                                   B. nối tiếp, C0 = C.

C. song song, C0 = C.                                     D. nối tiếp, C0 = C/2.

Câu 26: Chiếu ánh sáng trắng phát ra từ đèn điện dây tóc đi qua một bình khí Hydro loãng nóng sáng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ dây tóc bóng đèn thì trên kính ảnh của máy quang phổ người ta thu được:

 A. Dải màu liên tục nhưng biến mất các vạch đỏ, lam, chàm, tím.

 B. Bốn vạch sáng đỏ, lam, chàm , tím nhưng ngăn cách nhau bởi các khoảng tối.

 C. Dải màu liên tục như mầu sắc cầu vồng.

 D. Vạch trắng sáng ở giữa, hai bên là các vạch đỏ, lam, chàm, tím nằm đối xứng nhau.

Câu 27: Một máy biến áp có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở thuần 100Ω, độ tự cảm 318mH. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V, tần số 50Hz. Cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp bằng

A. 2,0A.                B. 2,5A.                 C. 1,8A.                  D. 1,5A.

Câu 28: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích thứ bốn. Tính số vạch quang phổ mà nguyên tử có thế phát ra khi chuyển về các trạng thái có năng lượng thấp hơn.

A. 1 vạch.             B. 3 vạch.               C. 6 vạch.              D. 10 vạch.

Câu 29: Một electron có động năng 12,4eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của êlectrôn còn lại là

A. 10,2eV.               B. 2,2eV.            C. 1,2eV.                D. 1,9eV.

Câu 30: Cho mạch điện RLC nối  tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L = 1,4/π (H) và r = 30 W ;  tụ  có  C  = 31,8 m F. R  là  biến trở. Điện  áp hai đầu đoạn mạch có  biểu thức: u  =200√2 cos(100πt)(V). Giá trị nào của R để công suất trên biến trở R là cực đại ? Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu ?

A. R = 50 W ; PRmax = 250W.                 B. R = 40W ; PRmax = 285,7W.

C. R = 75 W ; PRmax = 45,5W.                D. R = 50 W ; PRmax = 62,5W.

Câu 31: Chọn điều kiện ban đầu thích hợp để điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC có dạng q = q0cosωt. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng điện trường tức thời trong mạch dao động ?

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A,A1 nam 2014 THPT Tay Tien Hai, Thai Binh

Câu 32: Trong dao động điện từ và dao động cơ học, cặp đại lượng cơ - điện nào sau đây có vai trò không tương đương nhau ?

A. Li độ x và điện tích q.                                 B. Vận tốc v và điện áp u.

C. Khối lượng m và độ tự cảm L.                      D. Độ cứng k và 1/C.

Câu 33. Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẵng hướng về mọi phương. Tại điểm A cách S một đoạn RA = 1m, mức cường độ âm là 80dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm B cách nguồn một đoạn 10m là  :      

 A. 30dB.              B. 90dB.                   C. 50dB.                  D. 60dB.

Câu 34: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi (nhưng S1 và S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách S1S2 một lượng x thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 3x thì tại M là:

A. vân sáng bậc 7.   B. vân sáng bậc 8.  C. vân sáng bậc 10.  D. vân tối thứ 9 .

Câu 35: Một mạch dao động LC gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 640 m H và một tụ điện có điện dung C biến thiên từ 36pF đến 100pF. Lấy p2= 10. Chu kì dao động riêng của mạch có thể biến thiên từ

A. 960ms đến 2400ms.                               B. 960 m s đến 2400 m s.

C. 960ns đến 1600ns.                                 D. 960ps đến 2400ps.

Câu 36: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, tại thời điểm t = 0 bản tụ thứ nhất là M tích điện dương, bản tụ thứ hai là N tích điện âm và chiều dòng điện đi qua cuộn cảm thuần theo chiều từ M đến N. Lúc  thì dòng điện đi qua cuộn cảm thuần theo chiều từ

A. N đến M và bản M tích điện âm.                                  

B. N đến M và bản M tích điện dương.

C. M đến N và bản M tích điện âm.                                  

D. M đến N bản M tích điện dương.

Câu 37. Trong giờ thực hành, để tiến hành đo điện trở của dụng cụ, người ta mắc nối tiếp điện trở đó với biến trở  vào mạch điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch dòng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi, tần số xác định. Kí hiệu lần lượt là điện áp giữa hai đầu  và . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc giữa là:

A. Đường tròn       B. Hình Elip         C. Đường Hypebol        D. Đoạn thẳng

Câu 38. Khi truyền trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng  λ1  = 720 nm, ánh sáng tím có bước sóng λ2  = 400 nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là n1 = 1,33 và n2 = 1,34. Khi truyền trong môi trường trong suốt trên, tỉ số năng lượng của phôtôn có bước sóng λ1  so với năng lượng của phôtôn có bước sóng λ2  bằng

A. 5/9.                   B. 9/5.                C. 133/134.                 D. 134/133.

Câu 39.Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a=1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D=1,5m và nguồn sáng phát hai bức xạ có bước sóng λ1=480nm và λ2=640nm. Kích thước vùng giao thoa trên màn là 2cm (chính giữa vùng giao thoa là vân sáng trung tâm). Số vân sáng đơn sắc thu được trên màn là

A. 54.                     B. 61.                  C. 50.                      D. 51.

Câu 40: Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp, coi như một tia sáng vào một bể nước dưới góc tới 300. Chiều sâu của bể nước là 100cm. Dưới đáy bể có một gương phẳng, đặt song song với mặt nước. Chiết suất của nước đối với ánh sáng tím là 1,34 và đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Chiều rộng của dải màu mà ta thu được ở chùm sáng ló là

A. 0,095m.            B. 0,0065m.         C. 6,096mm.          D. 3,048mm.

Câu 41: Tại sao khi đi qua lớp kính cửa sổ, ánh sáng trắng không bị tán sắc thành các màu cơ bản ?

A. Vì do kết quả của tán sắc, các tia sáng màu đi qua lớp kính và ló ra ngoài dưới dạng những chùm tia chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng.

B. Vì kính cửa sổ là loại thuỷ tinh không tán sắc ánh sáng.

C. Vì kính cửa sổ không phải là lăng kính nên không tán sắc ánh sáng.

D. Vì ánh sáng trắng ngoài trời là những sóng không kết hợp, nên chúng không bị tán sắc.

Câu 42: Chọn hiện tượng liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng:

A. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.

B. Màu sắc sặc sỡ của bong bóng xà phòng.

C. Bóng đèn trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới.

D. Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin.

Câu 43: Cho lăng kính có góc chiết quang A đặt trong không khí. Chiếu chùm tia sáng đơn sắc màu lục theo phương vuông góc với mặt bên thứ nhất thì tia ló ra khỏi lăng kính nằm sát mặt bên thứ hai. Nếu chiếu tia sáng gồm 3 ánh sáng đơn sắc: cam, chàm, tím vào lăng kính theo phương như trên thì các tia ló ra khỏi lăng kính ở mặt bên thứ hai

A. gồm hai tia chàm và tím.                         B. chỉ có tia tím.         

C. chỉ có tia cam.                                         D. gồm hai tia cam và tím.

Câu 44: Trong thí nghiệm giao thoa của Iâng, khoảng cách hai khe là 1 mm, khoảng cách hai khe đến màn là 1m. Nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38m đến 0,76m. Tại điểm M cách vân trung tâm 4mm có mấy bức xạ cho vân sáng tại đó:

A. 4                   B. 6                       C. 7                          D. 5

Câu 45: Mạch dao động LC gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH có điện trở R, tụ điện có điện dung C =1µF . Để duy trì hiệu điện thế cực đại ở hai cực của tụ điện U0 = 6 V, người ta phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình sau mỗi chu kì là 90 mW. Giá trị của điện trở R của cuộn dây là

A. 6 W                   B. 0, 05 W                 C. 5 W                D. 0,6 mW

Câu 46. Trong một mạch dao động điện từ LC lí tưởng, điện tích của tụ điện biến thiên theo hàm số q = Qo cos(4 πt + π). Thời điểm (kể từ lúc t=0) năng lượng từ trường bằng ba lần năng lượng điện trường lần thứ 2014 là

A. 755/3 s            B. 251,75 s              C. 503,5 s               D. 309/12 s

Câu 47: Vạch quang phổ thực chất là

A. những vạch sáng, tối trên các quang phổ.

B. bức xạ đơn sắc, tách ra từ những chùm sáng phức tạp.

C. ảnh thật của khe máy quang phổ tạo bởi những chùm sáng đơn sắc.

D. thành phần cấu tạo của máy quang phổ.

Câu 48: Chiếu bức xạ có bước sóng l  = 0,5 m m vào catốt một tế bào quang điện, dòng quang điện bão hoà có cường độ là Ibh = 2m A. Công suất của nguồn sáng chiếu vào catốt là P= 0,9W. Hiệu suất lượng tử bằng

A. 0,650%.            B. 0,375%.           C. 0,550%.           D. 0,425%.

Câu 49: Chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng l = 0,2 m m vào một tấm kim loại có công thoát electron là A = 6,62.10-19J. Elêctron bứt ra từ kim loại bay vào một điện trường cản có độ lớn E=2V/cm. Quãng đướng lớn nhất mà electron có thể đi được trong điện trường là

A. 1,04 cm.              B. 1,04 m.            C. 1,5 cm                D. 1,5 m.

Câu 50: Cho một tế bào quang điện làm bằng kim loại có giới hạn quang điện là  l0 =0,35 m m. Chiếu vào catod ánh sáng tử ngoại có bước sóng l  = 0,30 m m, biết hiệu điện thế UAK = 200V. Vận tốc của electron quang điện khi đến anot bằng

A. 8398km/s.        B. 6000km/s.        C. 8,39km/s.        D. 600km/s.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 NĂM 2014 - THPT TÂY TIỀN HẢI, THÁI BÌNH

1B

2A

3A

4C

5A

6B

7B

8D

9A

10D

11C

12A

13B

14B

15A

16C

17B

18B

19A

20A

21A

22D

23B

24C

25A

26B

27B

28D

29B

30A

31

32B

33D

34C

35C

36B

37D

38A

39C

40C

41A

42B

43C

44D

45C

46A

47C

48C

49A

50A

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại hoc môn Lý khối A,A1 năm 2014 được cập nhật liên tục trên Tuyensinh247.com nhé

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 năm 2014 THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247