Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014 có đáp án

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 lần 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B NĂM 2014 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 4

Câu 1: Nhận định nào dưới đây chưa đúng?

A. hệ sinh thái là sự thống nhất của quần xã sinh vật với môi trường mà nó tồn tại

B. dòng năng lượng trong hệ sinh thái giảm dần qua các bậc dinh dưỡng.

Chệ sinh thái là một cấu trúc hoàn chỉnh của tự nhiên, là một hệ thống kín và tự điều chỉnh.

D. hệ sinh thái nhân tạo do con người tạo ra và phục vụ cho mục đích của con người

Câu 2: Ở người cơ quan sinh dục nữ vẫn tồn tại hoocmon sinh dục nam (testosteron). Đây là bằng chứng của:

A. cơ quan tương tự           B. cơ quan thoái hóa               

C. cơ quan tương đồng         D. cơ quan tương ứng

Câu 3: Nhận định nào dướ đây chưa đúng khi nói về cách ly sinh sản trước hợp tử?

A. Quá trình thụ phấn xảy ra nhưng hạt phấn không nảy mầm.             

B. Không thực hiện được quá trình giao phối.

CPhôi không phát triển thành cơ thể.                                                

  D. Không thực hiện được quá trình thụ phấn.

Câu 4: Để trở thành một đơn vị tiến hóa cơ sở phải có các điều kiện sau: 1. có tính toàn vẹn không gian và thời gian, 2. biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ, 3. Tồn tại thực trong tự nhiên, 4. Có tính toàn vẹn về sinh sản và di truyền. Phương án đúng là:

A. 1,2              B. 1,2,3           C. 2,3          D. 1,3,4.

Câu 5: Cho hai cây lưỡng bội có kiểu gen Aa và aa lai với nhau, ở đời con thu được một cây tứ bội có kiểu gen AAaa. Hiện tượng tứ bội này xảy ra ở:   

A. quá trình tạo giao tử, tại lần giảm phân 2 của cả bố và mẹ.             

B. quá trình tạo giao tử tại lần giảm phân 1 của cơ thể Aa.

C. nguyên phân của tế bào phôi                                                            

D. quá trình tạo giao tử của cơ thể aa.

Câu 6: Cho cây hạt phấn tứ bội AAAA thụ phấn cho cây lưỡng bội aa. Kết luận nào dưới đây đúng?

A. Phôi có kiểu gen Aa              B. Thịt quả có kiểu gen aa                       

C. Vỏ quả có kiểu gen Aa            D. Nội nhủ có kiểu gen Aaa.

Câu 7: Sau một quá trình thụ tinh đã hình thành 4 hợp tử. Biết rằng hiệu suất thụ tinh của tinh trùng bằng 3,125% và của trứng là 25%. Tất cả các trứng và tinh trùng đều phát sinh từ 1 tế bào sơ khai cái và 1 tế bào sơ khai đực.  Số lượng tế bào sinh trứng đã tạo ra các trứng tham gia vào quá trình thụ tinh nói trên là:      

 A. 48 tế bào                  B. 64 tế bào             C. 32 tế bào            D. 16 tế bào.

Câu 8: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Một hợp tử của loài này sau 3 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con có tổng số nhiễm sắc thể đơn là 200. Hợp tử trên có thể phát triển thàn 

A. thể bốn nhiễm.      B. thể một nhiễm.    C. thể ba nhiễm. D. thể khuyết nhiễm.

Câu 9: Trong phép lai một cặp tính trạng người ta thu được tỉ lệ kiểu hình ở con lai là 135 cây hoa tím : 45 cây hoa vàng : 45 cây hoa đỏ và 15 cây hoa trắng. Qui luật di truyền nào sau đây đã chi phối tính trạng màu hoa nói trên?

A. Định luật phân li độc lập               B. Qui luật hoán vị gen                    

C. Tác động gen kiểu bổ trợ              D. Tác động gen kiểu át chế.

Câu 10: Trên mạch thứ nhất của gen có chứa A, T, G, X lần lượt có tỉ lệ là 20% : 40% : 15% : 25%. Tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen nói trên là:

AA = T = 30%; G = X = 20%             B. A = T = 35%; G = X = 15%             

 C. A = T = 70%; G = X = 30%       D. A = T = 60%; G = X = 40%

Câu 11: Đóng góp lớn nhất của học thuyết Đacuyn là:

Aphát hiện vai trò sáng tạo của chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo       

 B. giải thích được sự hình thành loài mới theo con đường phân ly tính trạng.

C. đưa ra được khái niệm biến dị cá thể để phân biệt với biến đổi đồng loạt

D. giải thích được sự hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật

Câu 12: Đặc điểm của hiện tượng khống chế sinh học khác với ức chế – cảm nhiễm là:

A. Loài này kiềm hãm sự phát triển của loài khác                       

  B. Xảy ra trong một khu vực sống nhất định

CYếu tố kìm hãm là yếu tố sinh học                                         

   D. Thể hiện mối quan hệ cạnh tranh.

Câu 13: Cho F1 dị hợp 3 cặp gen và mang kiểu hình cây cao, hạt tròn, hoa đỏ lai phân tích với cá thể tương ứng có kiểu hình là cây thấp, hạt dài, hoa trắng. Fb thu được: 278 cây cao, hạt tròn, hoa đỏ; 282 cây thấp, hạt dài, hoa trắng; 165 cây cao, hạt dài, hoa đỏ; 155 cây thấp, hạt tròn, hoa trắng; 62 cây cao, hạt dài, hoa trắng; 58 cây thấp hạt tròn, hoa đỏ. Kiểu gen của F1 là:   

A. AaĐáp án đề thi 2014 Capture18 Đề và đáp án thi thử Đại học môn Sinh học lần thứ 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014        B.Đáp án đề thi 2014 Capture19 Đề và đáp án thi thử Đại học môn Sinh học lần thứ 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014           C. DdĐáp án đề thi 2014 Capture20 Đề và đáp án thi thử Đại học môn Sinh học lần thứ 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014              D. Đáp án đề thi 2014 Capture21 Đề và đáp án thi thử Đại học môn Sinh học lần thứ 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014

Câu 14: ADN tái tổ hợp được tạo ra trong kỹ thuật cấy gen, sau đó được đưa vào vi khuẩn E.colinhằm:

Alàm tăng nhanh số lượng gen mong muốn được cấy trong ADN tái tổ hợp.       

B. làm tăng hoạt tính của gen chứa trong ADN tái tổ hợp.

C. để ADN tái tổ hợp kết hợp vào ADN vi khuẩn E.coli.                

D. để kiểm tra hoạt tính của ADN tái tổ hợp.

Câu 15: Có một số tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân một số lần không bằng nhau, số tế bào sinh dục sơ khai đực ban đầu ít hơn số tế bào sinh dục sơ khai cái ban đầu là 5 tế bào. Số thoi tơ vô sắc xuất hiện trong quá trình nguyên phân của mỗi tế bào sinh dục sơ khai đực là 7, ở mỗi tế bào sinh dục sơ khai cái là 15. Sau đó tất cả các tế bào đều bước vào giảm phân đã tạo ra số giao tử đực bằng số giao tử cái. Số tế bào sinh dục sơ khai đực và tế bào sinh dục sơ khai cái ban đầu là:

A. 5 tế bào đực, 10 tế bào cái               

B. 3 tế bào đực, 8 tế bào cái                 

C. 7 tế bào đực, 12 tế bào cái                

D. 4 tế bào đực, 9 tế bào cái.

Câu 16: Có 4 tế bào sinh dục đực của thực vật tham gia giảm phân hình thành giao tử bình thường, không có đột biến xảy ra, tổng số giao tử đực được hình thành là:    A. 8                 B. 16                    C. 12                         D. 32

Câu 17: Ngoài vai trò của nhiễm sắc thể giới tính, giới tính ở động vật còn chịu ảnh hưởng bởi tác động của …..(A)….. và …..(B)….. (A) và (B) là:

AMôi trường ngoài, hoocmôn sinh dục        

B. Độ ẩm, cường độ trao đổi chất.           

C. Nhiệt độ, hoá chất               

D. Ánh sáng, độ pH

Câu 18: Một gen có n alen, số kiểu gen đồng hợp và dị hợp về cặp gen này có thể tạo ra là:

 A. (n x Cn2).           

B. n.        

C. Cn2      

D. (n + Cn2)

Câu 19: Các nhóm phân loại đều có các quá trình phát triển phôi trải qua các giai đoạn giống nhau, điều này chứng tỏ:

A. sự phát triển của sinh vật phản ánh đầy đủ quá trình tiến hóa của nó.        

B. thế giới sinh vật có cùng nguồn gốc và sự tiến hóa có tính kế thừa

C. thế giới sinh vật có nguồn gốc từ một tế bào ban đầu là hợp tử.           

D. quá trình tiến hóa của sinh vật luôn trải qua các giai đoạn giống nhau

Câu 20: Trong kỹ thuật cấy gen, các khâu được tiến hành theo trình tự nào dưới đây?

     A. phân lập ADN, tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.      B. cắt ADN tế bào cho, chuyển ADN vào tế bào nhận, phân lập ADN.

C. phân lập ADN, cắt ADN tế bào cho, chuyển đoạn ADN tế bào cho vào tế bào nhận.

D. tạo ADN tái tổ hợp, phân lập ADN, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Câu 21: Quá trình hoạt hóa axitamin có vai trò:

A. sử dụng năng lượng ATP để kích hoạt axitamin.   

B. gắn axitamin vào tARN tương ứng nhờ năng lượng ATP

C. kích hoạt axitamin và gắn nó vào tARN                           

D. gắn axitamin vào tARN tương ứng nhờ enzim đặc hiệu

Câu 22: Đại diện đầu tiên của động vật có xương sống xuất hiện ở kỉ:  

A. Than đá;           B.Xilua;              C. Pecmơ;               D. Đêvôn;

Câu 23: Một loài sinh vật 2n=12, các NST trong cặp tương đồng khác nhau về cấu trúc, trong đó có 3 cặp nhiễm sắc thể xảy ra 2 trao đổi đoạn xuất hiện không đồng thời. Biết rằng không có đột biến, số giao tử tối đa có thể là:

  1. 96                    B. 8 + 212                   C. 215                      D. 212.33

Câu 24: Một gen dài 5100A0 thực hiện quá trình tự sao một số lần. Môi trường nội bào đã cung cấp tổng số nucleotit tự do cho các thế hệ của quá trình tự sao nói trên là 90000. Số lần tự sao của gen nói trên là:      

A. 4 lần                 B. 5 lần                   C. 3 lần                          D. 6 lần.

Câu 25: Quan điềm hiện đại về những dấu hiệu cơ bản của sự sống là: 1Tự điều chỉnh và tích luỹ thông tin di truyền tăng lên; 2Quá trình đồng hoá, dị hoá và sinh sản; 3Quá trình tự sao chép đảm bảo duy trì sự sống; 4. Quá trình trao đổi chất, 5. Quá trình sinh sản.

Phương án đúng là:                        

A. 1,2,3                 B. 1,3,5.         C. 2,3,4         D. 1,2,5

Câu 26: Trên một mạch của gen có 25% guanin và 35% xitôzin. Chiều dài của gen bằng 0,306 micrômet
Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là:

A. A = T = 270; G = X = 630           B. A = T = 360; G = X = 540                

C. A = T = 540; G = X = 360               D. A = T = 630; G = X = 270.

Câu 27: Cho giao phối 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt thu được F1  100% thân xám, cánh dài. Tiếp tục cho F1  giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 705 cá thể có kiểu hình thân xám, cánh dài: 205 cá thể có kiểu hình thân đen, cánh cụt: 45 cá thể có kiểu hình thân xám, cánh cụt: 45 cá thể có kiểu hình thân đen, cánh dài. Tần số hoán vị gen ở ruồi cái F1 trong phép lai này là

A.9%.                                       B. 20,5%.                                   

C. 18%.                                      D. 4,5%.

Câu 28: Hiện tượng tăng cường sức đề kháng của loài rận truyền bệnh sốt vàng da với DDT là kết quả của:

A. Chọn lọc kiên định          B. chọn lọc vận động.                   

 C. Chọn lọc gián đoạn         D.đột biến và biến dị tổ hợp.

Câu 29: Bộ ba mã sao 5AXG3’ có bộ ba đối mã tương ứng là:   

A. 5UGX3     B. 3’UGX5.           C. 5AXG3            D. 5GXA3

Câu 30: Điểm đặc trưng của phát triển sinh giới trong đại Tân sinh là:

A. Sự phát triển mạnh của bò sát và cây hạt trần  

B. Sự tiêu diệt của các loài khủng long.

C. Sự phát sinh loài người                                                                 

D. Sự phồn thịnh của sâu bọ, chim, thú và thực vật hạt kín

Câu 31: Thích nghi ngày càng hợp lý là hướng tiến hóa cơ bản nhất vì:

A. quá trình chọn lọc đã loại bỏ những loại kém thích nghi với môi trường.

B. nếu không thích nghi thì sinh vật sẽ bị đào thải, vì vậy sinh vật phải thích nghi hơn.

C. càng lên cao trên bậc thang tiến hóa, sinh vật càng thích nghi hơn

Dsự tiến hóa luôn gắn liền với sự hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

Câu 32: Ở ruồi dấm 2n = 8, các NST trong cặp tương đồng khác nhau về cấu trúc. Nếu trong quá trình giảm phân của tế bào sinh tinh có 3 cặp NST tương đồng mà mỗi cặp xảy ra trao đổi chéo một chỗ thì số loại giao tử được tạo ra là:       

A. 26                B. 28              C. 27                    D.210

Câu 33: Gen có số cặp A – T bằng 2/3 số cặp G – X và có tổng số liên kết hoá trị giữa đường với axit phôtphoric bằng 4798. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen là: 

A. A = T = G = X = 600            B. A = T = G = X = 750        

C. A = T = 720; G = X = 480                       D. A = T = 480; G = X = 720.

Câu 34: Cơ thể P dị hợp các cặp gen khi giảm phân tạo ra loại giao tử Ab có tỉ lệ bằng 12,5%. Kiểu gen của P có thể là: Kết quả nào sau đây đúng khi nói về P?

A. Có kiểu gen Đáp án đề thi 2014 Capture22 Đề và đáp án thi thử Đại học môn Sinh học lần thứ 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014         

B. Có kiểu gen Đáp án đề thi 2014 Capture23 Đề và đáp án thi thử Đại học môn Sinh học lần thứ 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014  với HVG 40%         

C. Có kiểu gen Đáp án đề thi 2014 Capture24 Đề và đáp án thi thử Đại học môn Sinh học lần thứ 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014        

D. Có kiểu gen Đáp án đề thi 2014 Capture25 Đề và đáp án thi thử Đại học môn Sinh học lần thứ 4 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014với tần số hoán vị gen 12,5%

Câu 35: Với 1 gen gồm 2 allen nằm trên nhiễm sắc thể X, số kiểu gen có thể xuất hiện trong quần thể người là:   

 A. 5.         B. 4.    C. 6.        D. 3.

Câu 36: Hiện tượng khống chế sinh học có tác dụng:     

  A. làm tăng độ đa dạng của quần xã       

 B. duy trì cân bằng số lượng cá thể trong quần thể

C. thúc đẩy sự cạnh tranh của cá thể trong quần thể                               

D. thiết lập trạng thái cân bằng trong tự nhiên.

Câu 37: Loài cỏ Spartina dùng trong chăn nuôi được hình thành bằng con đường nào sau đây?

A. Sinh thái             

 B. Địa lí                  

 C. Lai xa kết hợp gây đa bội hoá                     

 D. Lai khác thứ.

Câu 38: Một gen có 10 đoạn exon. Thực tế, gen này có thể tạo ra được bao nhiêu loại mARN?

A. 10 loại                                    B. 1 loại                                      

C. 10! Loại                                 D. không xác định.

Câu 39: Khi nói về tiến hóa nhỏ, điều nào sau đây không đúng:   

A. có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm.       

B. diễn ra trong phạm vi tương đối hẹp

C. diễn ra ở cấp độ quần thể, kết quả hình thành loài mới                             

D. diễn ra trong một thời gian dài

Câu 40: Sự di truyền về tính trạng màu da ở người được nghiên cứu dựa trên phương pháp

A. nghiên cứu tế bào.     

B. nghiên cứu phả hệ.          

C. nghiên cứu trẻ đồng sinh.         

 D. nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen.

Câu 41: Trong một quần thể 1000 có 10 người bị mù màu, một cặp vợ chồng mẹ và bố bình thường. Xác xuất để con trai của họ bị mù màu là:

A. 12,5%          B. 2,5%.                 C. 0,25%                                    D. 6,25%

Câu 42: Có 3 gen là gen A, gen B, gen C đều dài bằng nhau và bằng 1020 A0, cả 3 gen đều trải qua các quá trình tự sao với cùng thời gian như nhau. Gen B có chu kỳ tự sao bằng ½ so với chu kỳ gen C và bằng 1/3 so với chu kỳ gen A, trong quá trình tự sao của 3 gen nói trên đã cần môi trường nội bào cung cấp 48600 nucleotit tự do. Số lần tự sao của 3 gen nói trên là:

A. gen A 2 lần, gen B 4 lần, gen C 6 lần                                        

B. gen A 6 lần, gen B 2 lần, gen C 4 lần.

Cgen A 6 lần, gen B 4 lần, gen C 2 lần.                                        

D. Gen A 4 lần, gen B 6 lần, gen C 2 lần.

Câu 43: Tập hợp nào sau đây là quần xã sinh vật? 

 A. Các con dế mèn trong một bãi đất        

 B.Các con cá trong một hồ tự nhiên.

C. Các con hổ trong một khu rừng                                                

 D. Các con lươn trong một đầm lầy

Câu 44: Quá trình giao phối sẽ tạo ra các tổ hợp gen thích nghi nhờ:

A. giao phối ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần KG của quần thể.         

Bgiá trị thích nghi của đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen

C. giá trị thích nghi của đột biến gen phụ thuộc vào phát tán đột biến qua giao phối

D. giá trị thích nghi của đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường

Câu 45: Nhận định nào dưới đây chưa chính xác?

A. phần lớn đột biến trong tự nhiên có hại cho sinh vật.      

B. áp lực của quá trình đột biến biểu hiện ở tốc độ biến đổi của tần số các alen.

C. đột biến tạo ra nguyên liệu cho tiến hóa                           

D. đột biến làm phân hóa khả năng sống sót của cá thể.

Câu 46: Sinh vật chuyển gen là :

A. những sinh vật mà trong hệ gen của nó có gen ngoại lai                    

B. những sinh vật có tính kháng thuốc, kháng nấm, virut … tốt.

Cnhững sinh vật chứa gen ngoại lai trong hệ gen có khả năng di truyền cho thế hệ sau.        

D.những sinh vật chứ ADN tái tổ hợp.

Câu 47: Ở người, bố và mẹ bình thường, con của họ gái và trai đều bình thường. Khi con trai của họ lấy vợ bình thường, cháu nội xuất hiên bệnh (X); khi con gái của họ lấy chồng mắc bệnh (X), các cháu ngoại của họ xuất hiện 1 gái bình thường, 1 trai mắc bệnh (X). Kết luận nào dưới đây là đúng?

Abố, mẹ đều mang kiểu gen dị hợp về bệnh (X).             

B. gen mang bệnh (X) nằm trên NST giới tính X

C. gen mang bệnh (X) nằm trên NST thường                      

D. chưa thể rút ra kết luận gì.

Câu 48: Cơ thể P dị hợp các cặp gen tạo ra loại giao tử ABD với tỉ lệ bằng 15%.    Tần số hoán vị gen của P là:

A10%          B. 30%                C. 40%.                D. 20%

Câu 49: Ở sinh vật nhân thực, sau khi phiên mã phân tử mARN được biến đổi nhờ: 1. Cắt bỏ đoạn intron, nối đoạn exon. 2. Gắn mũ 7 mêtyl guanin vào đầu 5. 3. Gắn đuôi polyA vào vị trí 3. 4. Gắn kết các đoạn mARN lại với nhau. Phương án đúng là:

A. 1,2,4                          B. 1,2,3               C. 1,3,4.               D. 2,3,4

Câu 50: Trong quá trình chọn lọc nhân tạo, để tạo ra giống mong muốn thì yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất.

Anguồn biến dị di truyền                                                              

B. nhu cầu của con người

C. môi trường sống của các giống sinh vật                                    

D. điều kiện khí hậu ở từng địa phương

--------Hết--------------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B NĂM 2014 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN LẦN 4

De thi thu dai hoc mon Sinh khoi B nam 2014  truong THPT Le Quy Don nam 2014 co dap an

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247.com


Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Sinh khối B năm 2014 trường THPT Lê Quý Đôn năm 2014 có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247