Học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh thạc sĩ 2015 KV Tây Nam Bộ

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyền sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 tại các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ theo hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học 10 ngày/tháng), như sau:

1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh:

-  Ngành tuyển sinh: Kinh tế chính trị, mã số: 60310102

-  Chi tiêu tuyển sinh: 40.

2. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:

- Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu)

- Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý (nếu là công chức, viên chức)

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao công chứng bằng đại học và bảng điểm

- Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên {nếu có)

- Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp

- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa

- 01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập và chế độ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định (theo mẫu)

- 05 ảnh 4x6 cho vào phong bì ghi rõ họ tcn

- 03 phong bì có tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ)

3. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

3.1. Điều kiện về văn bằng.

-    Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị, chuyên ngành Quản lý kinh tế (do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp): không phải học bổ sung kiến thức;

-     Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành khác (không do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo): học bồ sung kiến thức tương đương trình độ cừ nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

        + Tác phẩm kinh điển Mác - Ănghen - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (3 tín chi).

          + Tác phẩm kinh điển Mác - Ảnghen - Lênin về thời kỳ quá độ (2 tín chi).

           +Lịch sử học thuyết kinh tế (3 tín chỉ).

-    Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Kinh tế quốc tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Kinh té vận tải, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế ngành, Giáo dục chính trị (chuyên ban Kinh tc chính trị); bàng tốt nghiệp của các ngành ghi “Cử nhân kinh tế”; bàng tốt nghiệp các ngành Kinh tế khác kèm theo bằng (hoặc chứng nhận) cao cấp Lý luận chính trị, Cao cấp Lý luận Chính trị-Hành chính.. phải học bồ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp với các môn học sau đây:

     + Tác phẩm kinh điển Mác - Ănghen - Lênin về phương thức sàn xuất tư bản chủ nghĩa (3 tín chỉ).

     + Tác phẩm kinh điền Mác - Ãnghen - Lênin về thời kỳ quá độ (2 tín chi).

     + Lịch sử học thuyết kinh tế (3 tín chì).

     + Kinh tế chính trị Mác - Lênin thời kỳ tư bản chủ nghĩa (2 tín chi)

     + Kinh tế chính trị Mác - Lênin thời kỳ quá độ (2 tín chỉ)

     +  Kinh tế phát triển (2 tín chi).

     +  Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô (2 tín chi).

3.2. Điều kiện về thâm niên công tác:

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị, chuyên ngành Quản lý kinh tế (do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp), loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

+ Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế, chuyên ngành khác (không do Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo), ngành gần với ngành Kinh tế phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đển ngày nộp hồ sơ dự thi.

3.3.    Điều kiện về sức khoẻ : Đủ sức khoẻ đề học tập và công tác (có chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

3.4.    Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

4. Môn thi tuyển sinh

Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị phái tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tồ chức gồm các môn quy định như sau :

-  Môn chủ chốt: Lịch sử các học thuyết kinh tế

-   Môn chuyên ngành: Kinh tế chính trị Mác-Lênin

-   Môn Ngoại ngữ.                                                                                      • .

Miễn thi môn Ngoại ngừ: đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn băng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bàng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bàng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành ngôn ngữ nước ngoài;

+ Có chứng chi trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trờ lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chửng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng chi được quy định dưới đây:

TT

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiêng

Anh

IELTS

4.5

-   British Council (BC)

-   International Development Program (IDP)

TOEIC

450

-   British Council (BC)

-   Educational Testing Service (ETS)

-   International Development Program (IDP)

Cambridge

Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

-   Học viện Báo chí và Tuyên truyền

-  Đại học Ngoại ngừ - ĐHQGHN

-  Đại học Ngoại ngừ - ĐHQGTPHCM

-   Đại học Hà Nội

2

Tiếng

Nga

TRKI

Cấp độ 1

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội (The Russian centre of science and culture in Hanoi)

3

Tiếng

Pháp

-   DELF

- TCF niveau

-BI

- Cấp độ 3

Trung tâm Nghicn cửu Sư phạm quốc té (Centre International d’Etudes Pédagogiques - CIEP)

4

Tiếng

Trung

Quốc

HSK

Cấp độ 3

-   Văn phòng Hán ngữ đôi ngoại Trung Quốc (Han Ban)

-   ủy ban Khảo thí trình độ Hán ngừ quốc gia (The National Committee for the Test of Proficiency in Chinese)

5

Tiêng

Đức

-ZD

BI

Uy ban giáo dục phô thông Đức tại nước ngoài (ZfA)

6

Tiêng

Nhật

JLPT

Cấp độ N4

Quỹ Giao lưu quôc tê Nhật Bản (Japan Foundation)

Trong trường hợp cân thiêt, Giám đôc Học viện sẽ thành Ịập Hội đông kiêm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh, học viên đã có chứng chỉ. Kết quả kiềm trasẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

-    Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ kiềm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề BI khung Châu Àu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

5. Đốỉ tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối lượng ưu tiên:

-                    Người có thời gian cồng tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đen ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đàng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tồ chức có thẳm quyền;

-   Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

-   Con liệt sĩ;

-   Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

-   Người dân tộc thiều số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trờ lên ở địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đảng hệ chính quy hiện hành;

-   Con đẻ cùa người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỳ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tặp do hậu quà của chất độc hoá học.

5.2. Chính sách ưu tiên:

-    Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quà thi mười điềm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điềm (thang điềm 10) cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành;

-    Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ uru ticn của một đối tượng ưu tiên.

Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên phải được nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

6. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

6.1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ

Từ ngày 10/10/2015 đến hết ngày 20/11/2015. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 30/10/2015. Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

6.2. Địa điếm phát hành và nhận hỗ sơ

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, số 400 đường Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

7. Thời gian, địa điểm học bồ sung kiến thức, ôn tập và thị tuyển sinh

7.1.   Thời gian

-       Thời gian học bo sung kiến thức: từ ngày 05/11/2015 đển hết ngày 30/11/2015. Tổ chức học bồ sung kiến thức vào tất cả các ngày trong tuần (kề cả thứ Bảy, Chủ nhật).

Thời gian ôn thỉ tuyển sinh: được thực hiện từ ngày 02/12 đến ngày 08/12/2015. Tổ chức ồn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

Thời gian thi tuyến sinh: được tổ chức vào các ngày thử Bảy và Chủ nhật (tức ngày 19, 20/12/2015).

7.2.   Địa điểm

Địa điểm học bồ sung kién thức, ôn tập và thi tuyển sinh được tổ chức tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

8. Kinh phí tuyển sinh

-   Lệ phí đăng ký tuyển sinh : 100.000 đồng/hồ sơ

-   Lệ phi tuyển sinh: 360.000 đồng/thí sinh

(Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi nộp cùng hồ sơ).

Thông tin chi tiết về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được cập nhật trên Website: www.ajc.edu.vn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền./.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Học viện báo chí và tuyên truyền tuyển sinh thạc sĩ 2015 KV Tây Nam Bộ

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247