Kết quả thi năng khiếu Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2015

Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận công bố kết quả thi năng khiếu dự tuyển vào Cao đẳng Giáo dục Mầm non 2015. Cụ thể như sau:

Kết quả thi năng khiếu dự tuyển vào Cao đẳng Giáo dục Mầm non 2015

TT
CMND

SBD

Họ và tên
Ngày 
sinh

Hộ khẩu
Kể
chuyện

Đọc

Hát
TB
Cộng
1 261525054 001 Ngô Thị Thùy Chi 04/11/97 Phan Thiết 6.50 6.50 7.75 6.9
2 261410098 002 Phạm Thị Kim Chi 01/06/97 Phan Thiết 6.25 7.00 8.00 7.1
3 261376518 003 Thanh Thị Kim Cúc 21/05/96 H.T. Bắc 7.75 7.50 7.25 7.5
4 261494618 004 Huỳnh Thị Thùy Dương 01/10/96 Hàm Tân 7.00 6.75 6.50 6.8
5 261483474 005 Cao Thị Hạnh Duyên 12/04/96 H.T. Bắc 7.00 6.75 8.25 7.3
6 261405994 006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/01/97 Phan Thiết 6.25 6.00 7.00 6.4
7 261483821 007 Võ Thị Hồng Duyên 20/03/97 H.T. Bắc 8.25 7.75 8.25 8.1
8 261481382 008 Nguyễn Thị Trúc 07/11/97 H.T. Bắc 6.25 7.25 7.25 6.9
9 261538251 009 Phạm Thị Kim 21/11/97 H.T. Bắc 6.75 6.75 9.00 7.5
10 261535616 010 Hồ Trần Bảo Hân 24/06/97 Phan Thiết 6.75 6.75 7.50 7.0
11 261377272 011 Đào Thị Thu Hằng 28/09/97 H.T. Bắc 6.75 6.75 8.00 7.2
12 261528813 012 Tô Thị Thu Hạnh 27/11/96 Phan Thiết 6.25 6.50 8.25 7.0
13 261538637 013 Nguyễn Bích Hiền 16/07/97 H.T. Bắc 7.50 7.00 7.75 7.4
14 261541378 014 Trần Thị Huệ 08/01/97 Phan Thiết 6.00 6.00 8.75 6.9
15 261371872 015 Hoàng Thị Hương 01/10/96 H.T. Bắc 8.00 8.00 9.25 8.4
16 261367743 016 Hoàng Thị Bảo Huyền 09/12/97 Đức Linh 7.00 7.50 9.25 7.9
17 261561444 017 Phạm Thị Ngọc Huyền 24/05/97 Đức Linh 7.75 7.00 6.50 7.1
18 261450204 018 Võ Thị Xuân Huyền 25/11/97 La Gi 7.00 6.75 8.00 7.3
19 261493107 019 Hoàng Thị Diễm Kiều 06/09/97 Hàm Tân 6.75 6.75 8.75 7.4
20 261450448 020 Huỳnh Thị Ngọc Lành 17/12/97 La Gi 6.25 6.75 8.00 7.0
21 261347283 021 Võ Thị Kim 26/08/95 H.T. Bắc 7.50 7.50 7.75 7.6
22 261505011 022 Huỳnh Thị Liên 16/09/97 Đức Linh 7.75 7.00 7.00 7.3
23 261455313 023 Nguyễn Thị Kim Liên 08/09/97 La Gi 8.00 7.50 8.00 7.8
24 261490263 024 Nguyễn Thị Ngọc Linh 17/05/97 Hàm Tân 7.25 6.50 7.75 7.2
25 261378156 025 Hồ Thị Loan 24/06/97 H.T. Bắc 7.25 7.00 7.25 7.2
26 261453105 026 Nguyễn Hoài Nam 27/09/97 La Gi 6.50 6.50 7.00 6.7
27 261481721 027 Lê Thị Ngà 12/09/97 H.T. Bắc 7.50 7.00 8.75 7.8
28 261486593 028 Lương Tú Ngọc 14/03/97 H.T. Bắc 7.50 7.50 8.00 7.7
29 261376577 029 Võ Thị Ánh Ngọc 24/06/94 H.T. Bắc 6.00 6.75 7.25 6.7
30 261483081 030 Huỳnh Thị Yến Nhi 22/12/97 H.T. Bắc 6.25 6.50 6.50 6.4
31 261486592 031 Trần Thị Yến Nhi 19/10/97 H.T. Bắc 6.50 6.25 7.50 6.8
32 261377514 032 Thông Thị Thu Nhị 18/11/96 H.T. Bắc 6.00 6.50 7.25 6.6
33 261375038 033 Nguyễn Thị Thu Nữ 22/04/96 H.T. Bắc 6.50 7.00 8.50 7.3
34 261376473 034 Mã Thị Diễm Phi 11/01/96 H.T. Bắc 6.50 6.75 8.75 7.3
35 261532104 035 Phạm Thị Kim Phụng 30/09/97 Phan Thiết 6.75 6.50 8.00 7.1
36 261492680 036 Trịnh Thị Hồng Phương 13/10/96 Hàm Tân 6.75 6.50 6.50 6.6
37 261376241 037 Võ Thị Thanh Phương 13/01/97 H.T. Bắc 6.50 6.25 7.75 6.8
38 261450097 038 Trần Thị Phượng 08/02/97 La Gi 6.50 6.75 7.00 6.8
39 261480156 039 Phan Thanh A Sao 08/01/97 H.T. Bắc 7.25 7.25 7.75 7.4
40 261377181 040 Nguyễn Thị Hồng Thạch 01/01/97 H.T. Bắc 6.75 7.00 6.50 6.8
41 261366243 041 Đặng Thị Thảo 02/11/95 Đức Linh 7.00 7.00 6.75 6.9
42 261399120 042 Phạm Thị Thảo 22/11/97 Phan Thiết 6.00 6.50 6.75 6.4
43 261534728 043 Trương Thị Thanh Thi 11/12/97 H.T. Bắc 8.00 7.25 7.50 7.6
44 261505196 044 Trần Thị Đức Thiện 21/09/96 Đức Linh 7.00 6.50 7.50 7.0
45 261481206 045 Nguyễn Thị Kim Thoa 22/12/97 H.T. Bắc 6.50 6.50 7.00 6.7
46 261535193 046 Nguyễn Thị Hoài Thương 19/12/97 H.T. Bắc 6.50 6.50 8.75 7.3
47 261526628 047 Hồ Thị Kim Thúy 22/04/97 H.T. Bắc 7.00 7.00 7.50 7.2
48 261524590 048 Huỳnh Thị Hồng Thúy 09/08/97 H.T. Bắc 7.00 7.00 7.50 7.2
49 261377415 049 Mã Thị Kim Thủy 15/05/97 H.T. Bắc 7.00 6.50 7.25 6.9
50 261524873 050 Nguyễn Kim Thủy 28/12/97 Phan Thiết 7.00 7.00 9.50 7.8
51 261524758 051 Nguyễn Thị Kim Tiến 08/10/97 Phan Thiết 7.50 8.00 6.75 7.4
52 261347378 052 Nguyễn Thị Bích Trâm 24/01/97 H.T. Bắc 7.00 7.50 6.00 6.8
53 261523754 053 Phạm Thị Bích Trâm 23/02/97 Phan Thiết 7.50 8.00 9.00 8.2
54 261526213 054 Trần Thị Huyền Trâm 10/05/97 Phan Thiết 7.50 7.50 6.00 7.0
55 261365229 055 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 26/08/96 Đức Linh 9.00 9.00 6.75 8.3
56 261491759 056 Võ Nguyễn Thị Thùy Trang 02/07/96 Hàm Tân 7.50 8.50 6.50 7.5
57 261530352 057 Lê Thị Thùy Trinh 20/10/97 Phan Thiết 7.00 7.50 8.50 7.7
58 261376117 058 Đặng Thị Hồng Uyên 20/02/97 H.T. Bắc 7.50 7.00 6.50 7.0
59 261456671 059 Nguyễn Thị Hồng Vân 15/01/97 La Gi 7.50 8.00 8.00 7.8
60 261459439 060 Nguyễn Thị Thúy Vy 18/08/97 La Gi 9.50 9.00 6.75 8.4
61 261484294 061 Phạm Thị Thanh Xuân 06/08/97 H.T. Bắc 8.00 8.00 8.00 8.0
62 261453273 062 Nguyễn Lê Tố Trinh 24/10/97 La Gi 7.50 7.00 7.75 7.4
63 261485228 063 K Thị Chinh 01/01/97 H.T. Bắc 8.00 8.50 9.00 8.5
64 261454509 064 Trần Thị Như Diệu 30/11/97 La Gi 8.50 8.50 7.75 8.3
65 261535236 065 Trương Thị Mai Đình 30/08/97 H.T. Bắc 8.50 8.00 8.75 8.4
66 261530862 066 Nguyễn Thị Kiều Duyên 22/12/95 Phan Thiết 8.50 8.00 5.50 7.3
67 261483136 067 Ung Thị Thanh Hạ 19/06/97 H.T. Bắc 8.50 8.00 9.00 8.5
68 261535099 068 Lê Thị Như Hảo 16/04/97 H.T. Bắc 7.00 7.50 6.50 7.0
69 261538245 069 Trần Thị Thu Hương 27/12/96 Phan Thiết 9.00 9.00 8.75 8.9
70 261485262 070 K Thị Hường 09/04/97 H.T. Bắc 8.50 8.00 7.50 8.0
71 261501821 071 Lê Hoàng Như Lai 02/10/97 Đức Linh 9.50 9.00 6.50 8.3
72 261455968 072 Trần Thị Lành 21/09/97 La Gi 8.50 8.00 7.25 7.9
73 261492988 073 Nguyễn Gia Linh 23/04/97 Hàm Tân 7.50 8.00 7.50 7.7
74 261450384 074 Nguyễn Thị Mai Linh 05/08/97 La Gi 8.50 8.50 8.75 8.6
75 261483405 075 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/12/97 H.T. Bắc 8.00 8.50 8.50 8.3
76 261331093 076 Mai Thanh Ly 01/06/95 Phan Thiết 8.50 8.50 9.00 8.7
77 261398957 077 Phạm Thị Phương Mai 20/04/97 Phan Thiết 8.50 8.00 6.75 7.8
78 261483923 078 Trần Thị Bích Ngọc 13/10/97 H.T. Bắc 8.50 8.00 6.50 7.7
79 261377066 079 Trần Thị Kim Nhị 20/07/96 H.T. Bắc 7.50 8.00 6.75 7.4
80 261491810 080 Huỳnh Thị Hồng Nhung 05/02/97 Hàm Tân 8.00 7.50 7.00 7.5
81 261492580 081 Lê Thị Minh Oanh 13/01/97 Hàm Tân 7.00 7.50 7.00 7.2
82 261490250 082 Lê Thị Thu Oanh 18/06/97 Hàm Tân 8.00 8.00 7.25 7.8
83 261452154 083 Nguyễn Thị Ánh Phương 10/03/96 La Gi 8.50 8.00 6.75 7.8
84 261492135 084 Nguyễn Thị Bích Phương 03/05/97 Hàm Tân 7.00 8.00 8.50 7.8
85 261536522 085 Trịnh Thị Như Quỳnh 07/03/96 Phan Thiết 9.75 9.75 9.00 9.5
86 261377565 086 Nguyễn Thị Sâm 10/08/97 H.T. Bắc 8.00 7.00 6.50 7.2
87 261377699 087 Phan Thị Hồng Thắm 22/02/97 H.T. Bắc 7.00 7.00 6.00 6.7
88 261482308 088 Lê Thị Huyền Thanh 20/10/97 H.T. Bắc 7.50 7.50 7.25 7.4
89 261457413 089 Nguyễn Thế Kim Thảo 24/09/97 La Gi 9.00 8.50 6.75 8.1
90 261493326 090 Nguyễn Thị Lệ Thu 05/09/96 Hàm Tân 7.50 8.00 7.00 7.5
91 261372406 091 Nguyễn Thị Thúy 19/01/96 H.T. Bắc 8.50 9.00 8.00 8.5
92 261377148 092 Võ Thị Thu Thủy 18/04/97 H.T. Bắc 9.50 9.00 8.75 9.1
93 261482742 093 Nguyễn Thị Thu Trang 15/12/97 H.T. Bắc 9.00 9.00 8.75 8.9
94 261492940 094 Nguyễn Thị Ánh Trinh 25/08/97 Hàm Tân 8.50 8.00 8.00 8.2
95 261376465 095 Thông Thị Tuyến 10/03/96 H.T. Bắc 7.00 8.00 7.25 7.4
96 261399892 096 Lê Thị Kim Tuyền 03/08/97 H.T. Bắc 8.50 8.00 7.50 8.0
97 261492646 097 Nguyễn Thị Cẩm Vân 09/04/97 Hàm Tân 7.50 7.50 6.50 7.2
98 261500954 098 Trần Thị Thanh Vân 10/07/97 Đức Linh 9.00 9.00 7.75 8.6
99 261530349 099 Hoàng Thảo Vy 28/05/96 Phan Thiết 9.50 9.50 8.75 9.3
100 261538605 100 Nguyễn Thị Huyền Linh 16/05/97 H.T. Bắc 9.00 9.00 8.50 8.8
101 261524239 101 Phạm Thị Ngọc  Thu 04/07/95 Phan Thiết 7.50 8.50 7.50 7.8

Nguồn: Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận


Viết bình luận: Kết quả thi năng khiếu Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!