Sở GD TPHCM hướng dẫn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non 2015

Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 4850/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016,

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Công tác tự đánh giá

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiếp tục thực hiện tự đánh giá theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Phấn đấu đến hết năm học 2015 - 2016 có 100% trường mầm non hoàn thành tự đánh giá theo quy trình đầy đủ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác tự đánh giá và chất lượng báo cáo tự đánh giá của các trường; cùng các chuyên gia tư vấn hỗ trợ các trường thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; đưa công tác tự đánh giá vào tiêu chí quan trọng của thang điểm thi đua để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm học của trường.

Xem hướng dẫn chi tiết việc đánh giá tiêu chí, thời gian lấy số liệu tự đánh giá, thời gian thu thập minh chứng trong Phụ lục 1: “Một số lưu ý khi thực hiện báo cáo tự đánh giá và nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài” đính kèm.

2. Công tác đánh giá ngoài

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đăng ký đánh giá ngoài cho năm học 2015 - 2016 và các năm tiếp theo (không đăng ký vào tháng 4, 5, 6, 7 vì phải tập trung tổ chức các kỳ thi).

Ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng, Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các trường đăng ký trong tháng về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Nếu không gửi hồ sơ đúng thời gian đăng ký, Phòng Giáo dục và Đào tạo phải có công văn xin hoãn và đăng ký lại thời gian đánh giá ngoài mới (xem Phụ lục 2: “Danh sách các trường đăng ký đánh giá ngoài” đính kèm).

Phấn đấu đến hết năm học 2015 – 2016 có ít nhất 35% số trường mầm non được đánh giá ngoài.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đủ 5 năm tiếp tục thực hiện tự đánh giá theo chu kỳ mới; chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát các trường thực hiện cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, sau đánh giá ngoài theo yêu cầu đã đề ra trong báo cáo và khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài và theo hướng dẫn của Công văn số 945/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài (http://khaothi.hcm.edu.vn/cong-van-cua-so-gddt/cong-van-so-945gddt-ktkdclgd-ngay-19-thang-4-nam-2012-cua-so-giao-duc-va-dao-ta-vbct39854-52566.aspx).

Quy trình đăng ký đánh giá ngoài:

- Trường gửi công văn đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập nhóm chuyên gia tư vấn để hỗ trợ công tác tự đánh giá của trường.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn thành lập nhóm chuyên gia tư vấn công tác tự đánh giá cho trường đã đề nghị.

- Nhóm chuyên gia tư vấn hỗ trợ trường thực hiện công tác tự đánh giá, xem xét các minh chứng, giúp trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, nâng cao chất lượng tự đánh giá của trường. (Xem Phụ lục 4: mẫu “Kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của nhóm chuyên gia” đính kèm).

- Sau khi nhận được kết quả thẩm định của nhóm chuyên gia tư vấn, trường chi trả kinh phí cho nhóm chuyên gia tư vấn theo hướng dẫn liên sở số 329/HDLS/GDĐT-TC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên.

- Trường chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá theo góp ý của nhóm chuyên gia tư vấn, sau đó gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét lại lần nữa báo cáo tự đánh giá của trường, chịu trách nhiệm về chất lượng báo cáo tự đánh giá của trường (nội dung, hình thức theo đúng quy định), gửi 01 bản báo cáo tự đánh giá về Sở Giáo dục và Đào tạo.

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng với trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo góp ý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Trường đăng nhập vào phần mềm, cập nhật lại báo cáo tự đánh giá đã hoàn chỉnh vào phần mềm, sau đó bấm vào chức năng “đăng ký đánh giá ngoài”.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo đăng nhập vào phần mềm, bấm duyệt “đăng ký đánh giá ngoài” cho trường.

Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo gồm có:

1. Tờ trình của Phòng Giáo dục và Đào tạo và 01 bản kết quả thẩm định báo cáo tự đánh giá của nhóm chuyên gia tư vấn (theo mẫu Phụ lục 4 đính kèm).

2. Công văn đăng ký đánh giá ngoài của trường (theo mẫu Phụ lục 3 đính kèm).

3. Sáu (06) báo cáo tự đánh giá.

4. Sáu (06) đĩa CD chứa đầy đủ các nội dung trên, gồm:

+ File công văn đăng ký đánh giá ngoài của trường.

+ Toàn bộ các file liên quan đến báo cáo tự đánh giá.

5. Tất cả hồ sơ trên để vào bìa cột 3 dây nộp về Sở.

Đối với các trường mầm non trực thuộc Sở, Sở sẽ duyệt hồ sơ trực tiếp.

Xem hướng dẫn chi tiết mẫu kết quả thẩm định, mẫu tờ trình, cách đăng ký đánh giá ngoài trên phần mềm, những lưu ý trong quá trình đăng ký đánh giá ngoài trong Phụ lục 1: “Một số lưu ý khi thực hiện báo cáo tự đánh giá và nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài” đính kèm.

3. Thực hiện phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Phòng Giáo dục và Đào tạo đăng nhập vào phần mềm, chuyển thời gian năm học sang năm 2015 – 2016, cập nhật lại chính xác danh sách các trường hiện có (xoá trường đã giải thể, tạo thêm tài khoản cho các trường mới thành lập), đảm bảo số trường trên phần mềm khớp với số trường hiện có trong thực tế; sử dụng hiệu quả phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đăng nhập vào phần mềm, chuyển thời gian năm học sang năm 2015 – 2016, tiến hành cập nhật tự đánh giá vào phần mềm.

4. Thực hiện website kiểm định chất lượng giáo dục của trường

Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát lại website các trường đã được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục (có website của trường, trên website có menu “kiểm định chất lượng giáo dục”, có nội dung công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục) theo Công văn số 106/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chi tiết cách thiết kế trang Kiểm định chất lượng giáo dục trên website của cơ sở giáo dục. (http://khaothi.hcm.edu.vn/cong-van-cua-so-gddt/huong-dan-chi-tiet-cach-thiet-ke-trang-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-tren-websi-vbct39854-52565.aspx).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chưa có địa chỉ website trên trang web kiểm định chất lượng của Sở Giáo dục và Đào tạo (http://home.hcm.edu.vn/) nhanh chóng gửi địa chỉ website về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục qua địa chỉ email phchau.tphcm@moet.edu.vn.

Ngày 04 tháng 8 năm 2015, Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục (TTTT&CTGD) – Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 2414/GDĐT-VP về việc triển khai hệ thống cổng thông tin điện tử trong quản lý và điều hành tại các đơn vị, cơ sở giáo dục. TTTT&CTGD đã thiết kế sẵn nội dung kiểm định chất lượng giáo dục trên website của các trường, đề nghị các trường liên hệ TTTT&CTGD để được hướng dẫn sử dụng trang web (điện thoại: 3.829.18.75, gặp thầy Châu Vĩnh Cường). 

5. Công tác thi đua kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện theo công văn số 3151/GDĐT-KTKĐCLGD ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn đánh giá, chấm điểm công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (http://khaothi.hcm.edu.vn/van-ban/cong-van-so-3151gddt-ktkdclgd-ngay-30-thang-9-nam-2015-cua-so-giao-duc-va-dao-t-vbct39854-49758.aspx).

6. Kinh phí thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện theo hướng dẫn liên sở số 329/HDLS/GDĐT-TC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo về nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên (http://khaothi.hcm.edu.vn/cong-van-cua-so-gddt/huong-dan-lien-so-ve-noi-dung-muc-chi-doi-voi-hoat-dong-kiem-dinh-chat-luong-gi-vbct39854-52564.aspx).

Trên đây là yêu cầu thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non năm học 2015 - 2016, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Sở GD TPHCM hướng dẫn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!