Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 8)

Phần 8 - Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2013 cập nhật ngày 27/02/2013.

Cập nhật Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 (từ đề số 211 - đề số 240), ngày 27/2/2013

 

240. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 240 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad240.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 240

239. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 239 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad239.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 239

238. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 238 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad238.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 238

237. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 237 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad237.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 237

236. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 236 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad236.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 236

235. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 235 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad235.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 235

234. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 234 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad234.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 234

233. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 233 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad233.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 233

232. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 232 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad232.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 232

231. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 231 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad231.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 231

230. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 230 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad230.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 230

229. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 229 tại đây: http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad229.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 229

228. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 228 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad228.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 228

227. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 227 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad227.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 227

226. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 226 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad226.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 226

225. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 225 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad225.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 225

224. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 224 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad224.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 224

223. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 223 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad223.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 223

222. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 222 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad222.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 222

221. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 221 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad221.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 221

220. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 220 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad220.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 220

219. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 219 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad219.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 219

218. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 218 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad218.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 218

217. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 217 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad217.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 217

216. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 216 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad216.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 216

215. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 215 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad215.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 215

214. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 214 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad214.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 214

213. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 213 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad213.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 213

212. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 212 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad212.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 212

211. Xem đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 211 tại đây: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Ftuyensinh247.com%2Fthemes%2Fimage_tiny%2Ftthudhhoad211.doc

Download để xem chi tiết :  Đề thi thử đại học môn hóa học năm 2013 đề số 211

 

(Tiếp tục cập nhật)

Thí sinh lưu đường link và F5 mỗi khi muốn xem danh sách cập nhật để tiện theo dõi.

===============================================================

Khi đọc xong tin này nếu thấy ý nghĩa hãy chia sẻ cho bạn bè qua facebook hoặc diễn đàn để bạn mình biết để chuẩn bị được tốt nhất. Vì đây là nguồn tin hiện chỉ có trên tuyensinh247.com

(Tuyensinh247.com - Tiếp tục cập nhật)

Viết bình luận: Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 8)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247