Tuyển sinh cao học 2015 học viện tài chính đợt 1

Học viện tài chính tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015 đợt 1 với tổng 350 chỉ tiêu cho 2 ngành học: tài chính ngân hàng, kế toán.

1.  Ngành đào tạo

Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  đợt I năm 2015, với 02 chuyên ngành :

1.  Tài chính - Ngân hàng

Mã số: 60.34.02.01

2. Kế toán 

Mã số: 60.34.03.01

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH,  HÌNH THỨC  VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

2.1 Chỉ tiêu tuyển sinh :  350  

    Trong đó : -  Ngành Tài chính Ngân hàng : 200

                      -  Ngành Kế toán                      : 150

2.2 Hình thức đào tạo :   Theo hình thức chính qui

2.3 Thời gian đào tạo :  2  năm 

3. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

      3.1 Về văn bằng:

      Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ  phải có một trong các điều kiện sau đây :

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học của  Học viện Tài chính đúng ngành hoặc phù hợp (khác nhau không quá 10% về nội dung và khối lượng kiến thức) với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi và thời gian tốt nghiệp dưới 5 năm (kể từ khi tốt nghiệp đến thời gian hết hạn nộp hồ sơ). Thí sinh đăng ký dự thi không phải học bổ sung kiến thức.

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi của các trường đại học, các học viện :

+ Thời gian tốt nghiệp dưới 5 năm thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 2 môn.

+ Thời gian tốt nghiệp trên 5 năm (kể cả thí sinh tốt nghiệp HVTC)  phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi 3 môn.

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học gần với ngành, chuyên ngành dự thi (Khác nhau không quá 40% về nội dung và khối lượng kiến thức) : Bằng cử nhân kinh tế các ngành; Bằng kỹ sư kinh tế các ngành…Thí sinh phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi từ  5 đến 7 môn. (mỗi môn 3 tín chỉ) .

- Người có bằng đại học hệ vừa học vừa làm  đúng ngành hoặc ngành gần loại khá trở lên được đăng ký dự thi tuyển sinh cao học ngay sau khi tốt nghiệp.  Người có bằng loại trung bình phải có kinh nghiệm  ít nhất 1năm  công tác thực tế kể từ khi tốt nghiệp.

     3.2  Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên)

     3.3  Có đủ sức khoẻ để học tập

     3.4  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Học viện 

4. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

4.1 Các môn thi tuyển :

- Môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180’) gồm có:

  + Đối với ngành Tài chính - Ngân hàng : Nghiệp vụ Tài chính - Ngân hàng

 Bao gồm nội dung kiến thức các môn: Quản lý Tài chính công (40%); Quản trị Ngân hàng Thương mại (30%); Tài chính Doanh nghiệp (30%).

  + Đối với ngành  Kế toán : Nghiệp vụ Kế toán doanh nghiệp

Bao gồm nội dung các môn: Kế toán Tài chính (50%);  Kế toán Quản trị (50%). 

- Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Học phần II  (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180’). 

- Môn Tiếng Anh (Trình độ B tương đương bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam - Thời gian làm bài 120’) 

Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh :

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, được công nhận văn bằng theo qui định hiện hành.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh.

+ Có chứng chỉ trình độ tiếng anh bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam  trong thời hạn 02 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh hoặc tương đương. Được qui định tại Phụ lục II : Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ (Kèm theo Thông tư số: 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

4.2 Điều kiện trúng tuyển :

     Sau khi cộng điểm ưu tiên(nếu có) thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn : Nghiệp vụ chuyên ngành và Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Học phần II ; Môn tiếng Anh đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện xét trúng tuyển.

   Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn: Nghiệp vụ ngành; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin - Học phần II và Chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành. 

Nếu tổng điểm  của các thí sinh bằng nhau thì xét đến ưu tiên theo thứ tự:

-  Thí sinh là nữ

-  Người có điểm  cao hơn các môn theo thứ tự : Nghiệp vụ ngành; NNLCB của CNMLN; Tiếng Anh (người được miễn thi hoặc có điểm thi cao hơn). 

5. MỘT SỐ QUI ĐỊNH KHÁC:

   5.1 Số chuyên ngành được đăng ký dự thi: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành .

   5.2 Các đối tượng và chính sách ưu tiên:

   5.2.1 Đối tượng ưu tiên :

- Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan tổ chức có thẩm quyền ;

 - Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

 - Con liệt sĩ ;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

- Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

5.2.2 Chính sách ưu tiên :

   Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả điểm thi (Thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho môn tiếng Anh. (Thang điểm 100). 

 6. HỒ SƠ TUYỂN SINH :

   6.1 Hồ sơ: Theo mẫu qui định (bao gồm cả nội dung ôn tập các môn thi)  bán tại Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính (53E Phan Phù Tiên, Đống Đa, Hà Nội)

  Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 10/1/2015.

   6.2 Thời gian nhận hồ sơ:

  Từ ngày 25/12/2014  đến ngày 30/1/2015.

- Riêng đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức: Nhận chứng chỉ học bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ vào ngày 4/2/2015 & 5/2/2015.

6.3 Học bổ sung kiến thức chuyên ngành và ôn thi tuyển sinh:

- Đăng ký học bổ sung kiến thức chuyên ngành  từ  ngày 4/11 đến 10/11/2014.

- Đăng ký ôn thi tuyển sinh từ  4/11 đến 10/11/2014

                           (Liên hệ và đăng ký tại Văn phòng Khoa Sau đại học )

-          Các lớp học bổ sung kiến thức :

                                                + Lớp học buổi tối bắt đầu từ ngày 10/11/2014

                                                      + Lớp học Thứ 7 &CN bắt đầu từ ngày 15/11/2014 

-          Các lớp học ôn thi : 

                                                + Lớp học Thứ 7 &CN bắt đầu từ ngày 15/11/2014

                                                      + Lớp học buổi tối bắt đầu từ ngày 10/11/2014

            (Xem trên Website : www.hvtc.edu.vn hoặc   www.sdh-aof.edu.vn) 

7. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI :

  7.1 Thời gian thi tuyển :  Ngày 21/3 và 22/3/2015 . Lịch thi  như sau:

  -  Sáng 22/3/2015 : Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh

  -  Chiều 22/3/2015 : Thi môn  Nghiệp vụ chuyên ngành

  -  Sáng 23/3/2015  : Thi môn  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin (HP II).

  -  Chiều 23/3/2015  : Thi môn Tiếng Anh

  7.2 Địa điểm thi tuyển:   Học viện Tài chính - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

            Hồ sơ dự thi,  nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học - Học viện Tài chính (Phòng 405 và 505 Khoa SĐH: 53E Phan Phù Tiên - Đống Đa - Hà Nội).

            Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Khoa Sau đại học, Học viện Tài chính

                                                 Điện thoại:  043. 7.338.679.

Lưu ý:

          - Trước ngày thi 3 tuần (Đầu tháng 3/2015) Học viện gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại Khoa Sau đại học của Học viện Tài chính, đồng thời  đăng tải trên các Website : www. hvtc. edu. vn  và   www.sdh-aof.edu.vn.

     Nếu có sai sót về : Họ tên; ngày tháng năm sinh; đối tượng ưu tiên, chuyên ngành đăng ký dự thi…Thí sinh phải thông báo với khoa Sau đại học để kịp thời sửa chữa những sai sót trước khi thi.

          - Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, thí sinh không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Văn phòng Khoa Sau đại học hoặc trên các Website của Học viện Tài chính và Khoa Sau đại học.

            Khi đi thi, thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.

         - Sau ngày thi 30 ngày, Học viện  thông báo kết quả thi các môn trên Website: www. hvtc. edu. vn  hoặc www.sdh-aof.edu.vn  và niêm yết kết quả thi tại Khoa SĐH.

         - Khóa học dự kiến được khai giảng vào cuối tháng 5/2015.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh cao học 2015 học viện tài chính đợt 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247