Tuyển sinh vào mầm non quận 5 TPHCM năm 2015

Phòng giáo dục quận 5 TPHCM công bố kế hoạch tuyển sinh vào mầm non năm 2015 của các lớp: mầm, chồi, lá cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường mầm non quận 5 TPHCM năm 2015:

Tên phường

Tổng số trẻ trong phường

(5 tuổi)

Tên trường MG, MN

Tổng số phòng học

Nhóm trẻ

Mầm

Chồi

Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi

Nhóm

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

Số lớp

Số trẻ

P. 1

105

MN 1

13

3

60

3

90

3

105

4

140

100%

P. 3

117

MN 3

9

4

90

2

70

2

60

1

40

100%

P. 4

70

MN4

4

1

15

1

15

1

15

1

20

100%

P1+P3+P4

 

MN HM3

17

2

50

5

192

5

193

5

185

Chuẩn Quốc Gia

P. 2

180

MN 2A

5

1

20

1

30

1

30

2

60

100%

MN 2B

8

0

0

2

70

3

100

3

110

100%

P. 5

103

MN 5A

12

3

80

3

100

3

110

3

120

100%

MN 5B

5

1

25

1

35

2

70

1

40

100%

P2+P5

 

MN Vàng Anh

12

2

80

4

160

3

177

3

164

Chuẩn Quốc Gia

P.6

125

MN 6

6

1

30

1

35

2

55

2

60

100%

P7+P8

P7: 138

P8: 73

MN

Sơn Ca

 

11

2

75

3

110

3

120

3

115

Chuẩn Quốc Gia

MN 8

7

1

40

2

85

2

85

2

80

Chuẩn Quốc Gia

P. 9

89

MN 9

14

4

95

3

90

4

170

3

120

100%

P. 10

112

MN 10

10

2

70

3

135

2

100

3

120

100%

P. 11

145

MN 11

10

1

40

3

110

3

120

3

120

100%

P. 12

78

MN 12

11

4

100

2

80

3

90

2

80

100%

P. 10+

P.11+

P.12

 

MN

HM 2

24

0

0

8

336

8

345

8

320

Chuẩn Quốc Gia

P. 13

185

MN 13

9

2

50

3

105

2

80

2

80

100%

P. 14

102

MN 14A

7

1

25

2

60

2

60

2

70

100%

MN 14B

9

2

30

2

50

2

50

3

70

100%

P14+

P15

P15:

122

MN HM1

23

4

160

7

280

7

244

5

190

Chuẩn Quốc Gia

Lưu ý: Từ ngày 25/5 đến ngày 3/.6, các trường thông báo kế hoạch huy động trẻ, nhận hồ sơ từ ngày 1 đến 15/7, công bố danh sách học sinh ngày 27/7.

Theo Thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh vào mầm non quận 5 TPHCM năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!