Đại học Tây Nguyên tuyển sinh liên thông năm 2016

Đaị học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hê ̣chính quy năm 2016 như sau:

  1. Thông tin chung:

1.1 Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy: 150.

1.2 Tổ chức tuyển sinh, xét tuyển:

1.2.1    Tổ chức thi tuyển: Nhà trường ra đề thi hình thức tự luận và tổ chức thi tuyển sinh theo chuyên ngành đào tạo như sau:

STT

Chuyên ngành đào taọ

Mã Ngành

Môn thi

Liên thông từ Cao đẳ ng

Liên thông từ Trung cấ p

 

1

Chăn nuôi

D62010

5

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý đôṇ  g vâṭ

-   Chăn nuôi chuyên khoa

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý đôṇ  g vâṭ

-   Chăn nuôi chuyên khoa

 

2

 

Thú y

 

D640101

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý động vật

-   Thú y chuyên ngành

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý động vật

-   Thú y chuyên ngành

 

3

 

Quản lý  Tài nguyên rừng

 

D620211

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý  thưc̣  vâṭ

-   Bảo tồ n đa daṇ  g sinh hoc̣

 

-

 

4

 

Quản lý  Đất đai

 

D85010

3

-   Toán

-   Trắ c điạ

-   Quản lý  hành chı́nh Nhà  nướ c về  đất đai

-   Toán

-   Trắ c điạ

-   Quản lý hành chı́nh Nhà nướ c về đấ t đai

 

5

 

Khoa hoc̣   Cây trồ ng

 

D620110

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý  thưc̣  vâṭ

-   Cây công nghiêp̣

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý  thưc̣  vâṭ

-   Cây công nghiêp̣

 

6

 

Lâm sinh

D62020 5

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý  thưc̣  vâṭ

-   Kỹ thuâṭ  lâm sinh

-   Sinh hoc̣

-   Sinh lý  thưc̣  vâṭ

-   Kỹ thuâṭ  lâm sinh

 

7

 

Quản tri ̣kinh doanh

 

D340101

-   Toán

-   Quản tri ̣hoc̣

-   Quản tri ̣doanh nghiêp̣

 

-

 

8

 

Tài chı́nh – Ngân hàng

 

D340201

-   Toán

-   Tiền tê ̣Ngân hàng

-   Nghiêp̣  vu ̣ kinh doanh ngân hàng

 

-

 

9

 

Kế toán

 

D340301

-   Toán

-   Nguyên lý  kế toán

-   Kế toán tà i chı́nh

-   Toán

-   Nguyên lý  kế toán

-   Kế toán tà i chı́nh

 

10

 

Y đa khoa

 

D720101

 

-

-   Toán

-   Sinh lý-Giải phẫu

-   Chuyên môn

1.2.2    Xét tuyển: Nhà trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (cụm thi do trường đại học tổ chức) theo tổ hợp các môn xét tuyển vào ngành đào tạo như sau:

STT

Ngành đào taọ

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Ghi chú

1

Chăn nuôi

D620105

Toán, Hóa, Sinh

 

2

Thú y

D640101

Toán, Hóa, Sinh

 

3

Quản lý  Tài nguyên rừng

D620211

Toán, Hóa, Sinh

 

4

Quản lý  Đất đai

D850103

Toán, Lý, Hóa

 

5

Khoa hoc̣   Cây trồ ng

D620110

Toán, Hóa, Sinh

 

6

Lâm sinh

D620205

Toán, Hóa, Sinh

 

7

Quản tri ̣kinh doanh

D340101

Toán, Lý, Hóa/ Toán, Văn, Anh văn

 

8

Tài chı́nh – Ngân hàng

D340201

Toán, Lý, Hó a/ Toán, Văn, Anh văn

 

9

Kế toán

D340301

Toán, Lý, Hó a/ Toán, Văn, Anh văn

 

10

Y đa khoa

D720101

Toán, Hó a, Sinh

Môn chính: Sinh

2. Thời gian và phương thức đào tạo

2.1 Thơi gian đao tao: đào tạo theo tích lũy tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ đại học.

2.2 Phương thưc đao tao: tập trung.

3. Đôi tương tuyên sinh

3.1 Đôi tương va điêu kiên dư thi: Công dân Viêt Nam đươc Uy ban nhân dân xa (phương) hoăc

Thu trương cơ quan, đơn vi xac nhân, giơi thiêu tham gia dư tuyên va đu cac điêu kiên sau:

3.1.1 Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đung chuyên nganh của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

3.1.2 Đối với thí sinh đăng ký dự thi ngành Y đa khoa do Nhà trường tổ chức thi tuyển, phải có thời gian làm việc liên tục đúng chuyên ngành ít nhất là 12 tháng tính đến ngày quy định kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh (15/7/2016).

3.2 Chê đô ưu tiên trong tuyên sinh: ap dung theo Quy chê tuyên sinh hiên hanh.

4. Hô sơ đăng ky dư thi:

4.1 Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển do Nhà trường tổ chức thi:

1) Phiêu dư thi: do Nha trương phat hanh;

2) Ban sao văn băng tôt nghiêp trung hoc chuyên nghiêp, cao đăng, bang điêm (sô hoc tâp)

3) Cac giây tơ chưng nhân la đôi tương ưu tiên (nêu co);

4) Ban sao giây khai sinh;

5) Giây xac nhân thơi gian lam viêc (nêu co);

6) 03 anh mau cơ 3x4, chup mơi, cung cơ, cung mau vơi anh dan trong phiêu dư thi va ghi 

ro ho tên, ngay thang năm sinh ơ măt sau anh;

7) Hai phong bı co dan tem, ghi ro tên, đia chı cua thı sinh dung cho gưi giây bao thi va kêt qua thi cho thı sinh.

Thı sinh đu điêu kiên dư thi, Nha trương se gưi giây bao dư thi đên thı sinh trươc ngay thi tư 15-20 ngay. Ngay thi đươc thông bao trên website cua Nha trương; trên phương tiên thông tin đai chung va tai phong Đao tao đai hoc cua trương.

4.2 Đối với thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Ôn tâp văn hoa, chuyên môn:

Nha trương co tô chưc ôn tâp văn hoa va chuyên môn cho thı sinh (nêu co yêu câu). Liên hê tai Trung tâm bôi dương văn hoa chuyên môn va nghiêp vu, ĐT: 05003. 817397.

6. Lê phı hồ sơ và xét tuyển:

Mức kinh phí 105.000 đồng/hồ sơ (thu ngay khi thí sinh nộp hồ sơ).

7. Thı sinh trung tuyên:

Căn cư chı tiêu tuyên sinh va kêt qua thi cua thı sinh, Nha trương se xet tuyên va goi nhâp hoc thı sinh trung tuyên theo nganh đăng ky dư thi. Không giai quyêt trương hơp chuyên đôi nganh hoc sau khi đa thi tuyên sinh va nhâp học.

8. Thơi gian nhân hô sơ va thi tuyên

8.1 Đối với thí sinh đăng ký dự thi do Nhà trường tổ chức: tiêp nhân hô sơ đăng ky dư thi trong giơ hanh chınh tư Thư Hai đên Thư Sau hang tuân, kê tư ngay 01/3/2016 đến hết ngày 15/7/2016 tai: Phong Đao tao đai hoc; Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, Trương Đai hoc Tây Nguyên.

Thời gian thi: 05-07/8/2016.

8.2 Đối với thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia:

Ngày thi theo quy định Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: từ

01-04/7/2016.

Đê biêt thêm thông tin chi tiêt, xin liên hê vơi Phong Đao tao đai hoc, Trương Đai hoc

Tây Nguyên, sô 567 - Lê Duân - Tp. Buôn Ma Thuôt - Đăk Lăk, điên thoai 0500.3853507;

0500.3825957; 05003.860775. Website:  http://ttn.edu.vn/tuyensinh

Theo thethaohangngay

1 bình luận: Đại học Tây Nguyên tuyển sinh liên thông năm 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247