Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Chu Văn An lần 3

Đề thi thử đại học môn Toán khối A,B năm 2014 trường THPT Chu Văn An cập nhật ngày 16/5/2014, Hà Nội các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A,B LẦN 3 NĂM 2014 - THPT CHU VĂN AN

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1, Be =9, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35,5; K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Br = 80, Ag = 108, Ba = 137, He = 4, Li = 7, Cr = 52, Rb = 85.

I - PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu - từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Phát biểu không đúng là:

A. Metyl-, đimetyl-, trimetyl- và etylamin là chất khí ở điều kiện thường.

B. nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit.

C. Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.

D. Tất cả các peptit có phản ứng màu với Cu(OH)2/OH-.

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 thu được dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y1. Cô cạn Y1 được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Tỷ khối của khí Y so với He là

A. 9.                   B. 10.                    C. 9,5.                     D. 8.

Câu 3: Sacarozơ, mantozơ và glucozơ có chung tính chất là

A. đều bị thuỷ phân.                          B. đều tác dụng với Cu(OH)2.

C. đều tham gia phản ứng tráng bạc.    D. đều tham gia phản ứng với H2 (Ni, t0).

Câu 4: Số đồng phân ancol là hợp chất bền ứng với công thức C3H8O

A. 5.                    B. 3.                       C. 4.                       D. 6.

Câu 5: Cho dãy các chất:  NH4Cl, Na2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3.  Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là

A. 5.                    B. 3.                     C. 4.                        D. 1.

Câu 6: Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi hồng?

A. metylamin.        B. alanin.            C. glyxin.                  D. anilin.

Câu 7: Nung nóng 23,3 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Chất rắn X phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M (loãng). Nếu hòa tan hết X bằng dung dịch HCl thì cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là

A. 1,3.                 B. 1,5.                  C. 0,9.                    D. 0,5.

Câu 8: Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa. Nếu cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là

A. 26,4 gam.       B. 25,3 gam.          C. 21,05 gam.         D. 20,4 gam.

Câu 9: Nhiệt phân 50,5 gam KNO3 với hiệu suất 60%, lượng oxi thu được tác dụng vừa đủ với m gam photpho. Giá trị lớn nhất của m là

A. 10,33.             B. 12,4.                 C. 3,72.                 D. 6,20.

Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH2=CH-COOH, (COOH)2 thì thu được 9 gam H2O và V lít khí CO2 (ở đktc). Nếu cho 22,2 gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 dư, thấy thoát ra 8,96 lít CO2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 17,92.             B. 11,20.                C. 15,68.                D. 22,40.

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

(b) Cho PbS vào dung dịch H2SO4 loãng.

(c) Đun nhẹ dung dịch NaHCO3.

(d) Cho mẩu nhôm vào dung dịch Ba(OH)2.

(e) Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối NaNO3 (rắn), đun nóng.

(f) Cho Si tác dụng với dung dịch KOH loãng.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

A. 5.                     B. 3.                    C. 4.                         D. 2.

Câu 12: Cho các cặp chất sau: (1) C6H5OH và dung dịch Na2CO3; (2) dung dịch HCl và NaClO; (3) O3 và dung dịch KI; (4) I2 và hồ tinh bột; (5) H2S và dung dịch ZnCl2. Những cặp chất xảy ra phản ứng hóa học là

A. (3), (4), (5).      B. (2), (3), (4).    C. (1), (2), (3).    D. (1), (2), (3), (4).

Câu 13: Cho 17,70 gam hỗn hợp muối cacbonat và sunfat của kim loại X thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn, tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch BaCl2 1M. Kim loại loại X là

A. Li.                B. Na.                  C. K.                    D. Rb.

Câu 14: Cho từ từ đến hết từng giọt dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 thu được V lít khí. Mặt khác, nếu cho từ từ đến hết dung dịch chứa b mol Na2CO3 vào dung dịch chứa a mol HCl thu được 2V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Mối quan hệ giữa a và b là

A. b = a.           B. b = 0,75a.           C. b = 1,5a.          D. b = 2a.

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X chứa tristearin, tripanmitin, axit stearic và axit panmitic. Sau phản ứng thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,44 gam nước. Xà phòng hoá m gam X (hiệu suất 80%) thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 0,828.              B. 2,484.            C. 1,656.                 D. 0,920.

Câu 16: Nung m gam một loại quặng canxit chứa a% về khối lượng tạp chất trơ, sau một thời gian thu được 0,78m gam chất rắn, hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là 80%. Giá trị của a là

A. 37,5.               B. 67,5.               C. 32,5.                  D. 62,5.

Câu 17: Cho các vật liệu polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh hữu cơ, nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco, xenlulozơ và len. Số lượng polime thiên nhiên là

A. 3.                    B. 6.                  C. 5.                        D. 4.

Câu 18: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O2. Khi cho a mol X tác dụng với Na dư thì thu được 22,4a lít H­2 (đktc). Mặt khác a mol X tác dụng vừa đủ với a lít dung dịch KOH 1M. Số chất X thỏa mãn là

A. 4.                    B. 3.                   C. 2.                       D. 1.

Câu 19: Dãy kim loại nào sau đây được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua hoặc oxit tương ứng.

A. K, Mg, Ag.        B. Mg, Fe, Pb.        C. Na, Ca, Al.        D. Na, Al, Cu.

Câu 20: Cho các chất: Ca(HCO3)2, HCOONH4, Al(OH)3, Al, (NH4)2CO3, MgCl2, Cr2O3. Số chất vừa tác dụng được với dung dịch NaOH loãng vừa tác dụng với dung dịch HCl là

A. 4.                  B. 5.                      C. 3.                     D. 6.

Câu 21: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Hỗn hợp tecmit (dùng để hàn gắn đường ray) gồm bột Fe và Al2O3.

B. Thành phần chính của quặng boxit là Al2O3.2H2O.

C. Nước cứng là nước chứa nhiều ion , , .

D. Các kim loại kiềm thổ đều cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

Câu 22: Cho 0,2 mol hợp chất X có công thức ClH3N-CH2-COOC2H5 tác dụng với dung dịch chứa 0,45 mol NaOH, sau khi kết thúc các phản ứng, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 19,4.             B. 31,1.              C. 15,55.                   D. 33,1.

Câu 23: Một lít khí hiđro giàu đơteri () ở điều kiện tiêu chuẩn có khối lượng 0,10 gam. Cho rằng hiđro chỉ có hai đồng vị là 1H và 2H. Phần trăm khối lượng nguyên tử 1H trong loại khí hiđro trên là

A. 88,00%.        B. 21,43%.           C. 78,57%.              D. 12,00%.

Câu 24: Tiến hành lên men m gam glucozơ thành C25OH với hiệu suất 75%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra đem hấp thụ hết vào 1 lít dung dịch NaOH 2M (d = 1,05 g/ml), thu được dung dịch chứa hỗn hợp 2 muối có tổng nồng độ là 12,276%. Giá trị của m là

A. 150.               B. 90.                 C. 180.                   D. 120.

Câu 25: Cho các cân bằng sau trong các bình riêng biệt:                 

    H2 (k, không màu)  +  I2 (k, tím)   <==>     2HI (k, không màu)           (1)

    2NO2 (k, nâu đỏ)  <==>     N2O4 (k, không màu)                                 (2)

Nếu làm giảm thể tích bình chứa của cả 2 hệ trên, so với ban đầu thì màu của

A. hệ (1) hệ (2) đều đậm lên.            B. hệ (1) không thay đổi; hệ (2) nhạt đi.

C. hệ (1) và hệ (2) đều nhạt đi.          D. hệ (1) đậm lên; hệ (2) nhạt đi.

Câu 26: Cho 0,05 mol hỗn hợp hai este đơn chức X và Y    tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 0,12 mol CO2 và 0,03 mol Na2CO3. Làm bay hơi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 2,34.              B. 4,56.               C. 5,64.              D. 3,48.

Câu 27: Cho 10,2 gam hiđrocacbon X có công thức phân tử C8H6 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng thu được 42,3 gam kết tủa. Số nguyên tử hiđro trong X tham gia phản ứng thế là

A. 2.                 B. 4.                    C. 1.                   D. 3.

Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hóa sau

   Glucozơ → C2H6O → C2H4 → C2H6O2 → C2H4O (mạch hở) → C2H4O2.

Có bao nhiêu chất trong sơ đồ phản ứng trên có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 trong điều kiện thích hợp?

A. 2.                    B. 4.                  C. 5.                  D. 3.

Câu 29: Cho 150 gam dung dịch anđehit X có nồng độ a% tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng nhẹ). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 432 gam bạc và dung dịch Y. Thêm lượng dư dung dịch HCl vào dung dịch Y thấy có khí thoát ra. Giá trị của a là

A. 20.               B. 30.                    C. 10.                   D. 40.

Câu 30: Cho các phát biểu sau:

(a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.

(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(d) Các este đều được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.

(e) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là

A. 4.                 B. 3.                  C. 2.                      D. 5.

Câu 31: Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất: (1) ancol propylic; (2) metylfomiat;  (3) axit axetic là

A. (1)> (3)> (2).      B. (1) > (2) >(3).     C. (2)> (1)> (3).    D. (3)>(1)>(2).

Câu 32: Cho dãy gồm các phân tử và ion: N2, FeSO4, F2, FeBr3, KClO3, Zn2+, HI. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là

A. 3.                   B. 4.                   C. 5.                   D. 6.

Câu 33: Một loại phân lân có thành phần chính Ca(H2PO4)2.2CaSO4 và 10,00% tạp chất không chứa photpho. Hàm lượng dinh dưỡng trong loại phân lân đó là

A. 36,42%.          B. 28,40%.           C. 25,26%.           D. 31,00%.

Câu 34: Lần lượt cho dung dịch FeCl3, O2, dung dịch FeSO4, SO2, dung dịch K2Cr2O7/H2SO4, dung dịch AgNO3, dung dịch NaCl, dung dịch HNO3 tác dụng với dung dịch H2S. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A. 7.                  B. 8.                     C. 6.                    D. 5.

Câu 35: Cho 0,1 mol X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với 240 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, sau phản ứng thu được một chất khí Y có mùi khai và dung dịch Z. Cô cạn Z được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 1,6.               B. 10,6.               C. 18,6.                 D. 12,2.

Câu 36: Nung 20,8 gam hỗn hợp gồm Cu, Mg và Al trong oxi một thời gian thu được 21,52 gam chất rắn X. Hòa tan X trong V ml dung dịch HCl 0,5M vừa đủ thu được 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 300.               B. 200.               C. 400.                  D. 150.

Câu 37: Trong các chất: etilen, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, cumen và isopren số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

A. 5.                   B. 3.                  C. 4.                     D. 6.

Câu 38:  Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron trong phân lớp p là 11. Nguyên tử nguyên tố Y có tổng số hạt proton, notron và electron là 10. Điều khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hợp chất giữa X và Y là hợp chất ion.

B. Trong tự nhiên nguyên tố Y tồn tại cả dạng đơn chất và hợp chất.

C. Công thức phân tử của hợp chất tạo thành giữa X và Y là XY.

D. X có bán kính nguyên tử nhỏ nhất so với các nguyên tố trong cùng chu kì với nó.

Câu 39: Chất nào sau đây không có đồng phân hình học

A. 2,3-điclobut-2-en.     B. but-2-en.    C. pent-2-en.       D. isobutilen.

Câu 40: Hòa tan hoàn toàn 2,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Zn vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 1,12 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng cho 2,0 gam X tác dụng hết với clo dư thu được 5,763 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

A. 22,4%.           B. 19,2%.             C. 16,8%.               D. 14,0%.

 II - PHẦN RIÊNG

 

Thí sinh chỉ được chọn 1 phần riêng để làm bài (Phần A hoặc phần B)

A - Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Nhận xét nào sau đây sai?

A. FeO có cả tính khử và oxi hóa.

B. Gang là hợp kim của Fe và C, trong đó có từ 2-5% khối lượng C.

C. Quặng hematit đỏ có thành phần chính là Fe2O3.

D. Đồng thau là hợp kim của đồng và thiếc.

Câu 42: Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là

A. 7.                     B. 4.                     C. 6.                     D. 5.

Câu 43: Hỗn hợp X gồm ancol etylic và hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng. Hóa hơi m gam X thu được thể tích bằng với thể tích của 0,96 gam oxi ở cùng điều kiện. Mặt khác đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,3 mol O2, sau phản ứng thu được 0,195 mol CO2. Phần trăm số mol C2H5OH trong hỗn hợp hợp

A. 60%.                B. 50%.               C. 70%.                   D. 25%.

Câu 44: Cho V lít hơi anđehit mạch hở X tác dụng vừa đủ với 3V lít H2, sau phản ứng thu được m gam chất hữu cơ Y. Cho m gam Y tác dụng hết với lượng dư Na thu được V lít H2 (các khí đo ở cùng điều kiện). Kết luận nào sau đây không đúng.

A. Đốt cháy hoàn toàn a mol Y thu được b mol CO2 và c mol H2O, luôn có a = c - b.

B. Y hòa tan Cu(OH)2 (trong môi trường kiềm) ở nhiệt độ thường cho dung dịch xanh lam.

C. X là anđehit không no.

D. Khi cho 1 mol X tham gia phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 4 mol Ag.

Câu 45: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X là

A. 76,70%.           B. 56,36%.           C. 51,72%.           D. 53,85%.

Câu 46: Cho bốn dung dịch: Br2, Ca(OH)2, BaCl2, KMnO4. Số dung dịch có thể làm thuốc thử để phân biệt hai chất khí SO2 và C2H4

A. 2.                    B. 3.                    C. 4.                   D. 1.

Câu 47: Hiđrocacbon mạch hở có công thức tổng quát CnH2n+2-2a, (trong đó a là số liên kết p) có số liên kết s là

A. n-a.                B. 3n-1+a.             C. 3n+1-2a.            D. 2n+1+a.

Câu 48: Cho các chất sau: KHCO3, NaClO, CH3OH, Mg, Cu(OH)­2, dung dịch Br2, CaCO3, C2H2. Số chất phản ứng axit axetic là

A.  6.                 B.  7.                     C.  5.                     D. 8.

Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam một amin X đơn chức trong lượng vừa đủ không khí (O2 chiếm 20% thể tích, còn lại là N2). Dẫn sản phẩm khí qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 24 gam kết tủa và có 41,664 lít (đktc) một chất khí duy nhất thoát ra. X tác dụng với HNO2 tạo ra khí N2. X là

A. đimetylamin.       B. anilin.          C. metylamin.          D. etylamin

Câu 50: Hỗn hợp X gồm CuO, Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng hết với 300 ml dung dịch H2SO4 1M và HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 2,24 lít NO (đktc). Thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần cho vào dung dịch Y để thu được lượng kết tủa lớn nhất là

A. 800 ml.            B. 400 ml.           C. 600 ml.              D. 900 ml.

 B - Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)

Câu 51: Axit nào trong số các axit sau có tính axit yếu nhất:

A. CH2Cl-COOH.    B. CH3-COOH.       C. H-COOH.        D. CH2F-COOH.

Câu 52: Một loại cao su lưu hóa chứa 4,5% lưu huỳnh. Cho rằng mỗi cầu đisunfua –S-S- thay thế hai nguyên tử H. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua?

A. 20.                  B. 10.                    C. 24.                     D. 16.

Câu 53: Trong bình kín dung tích không đổi (không chứa khí) chứa KClO3 và bột MnO2 thể tích không đáng kể. Thực hiện phản ứng trong khoảng thời gian 1 phút thấy áp suất trong bình là 1,2 atm tại 3000C. Tốc độ trung bình phản ứng phân hủy: KClO3 → KCl +3/2O2 trong khoảng thời gian đó là

A.  2,55.10-4 mol.l-1.s-1.                         B.  1,70.10-2 mol.l-1.s-1.        

C. 2,83.10-4 mol.l-1.s-1.                          D. 3,40.10-4 mol.l-1.s-1.

Câu 54: Tripeptit X có công thức sau C8H15O4N3. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là

A. 35,9 gam.         B. 22,2 gam.       C. 28,6 gam.       D. 31,9 gam.

Câu 55: Thủy phân m gam hỗn hợp mantozơ và saccarozơ có số mol bằng nhau, trong môi trường axit (hiệu suất các phản ứng đều là 50%). Sau phản ứng thu được dung dịch X. Kiềm hóa dung dịch X rồi cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được a gam Ag. Mối quan hệ giữa a và m là

A. 3m = 3,8a           B. 3m = a           C. 3m =  9a               D.  3m = 4,75a

Câu 56: Cho các chất sau: FeO, (NH4)2Cr2O7, Cr(OH)3, Fe(OH)3, Al(OH)3, Zn(OH)2, AgNO3, FeCO3, CuO. Số chất có thể bị nhiệt phân hủy là

 

A. 7.                    B. 5.                    C. 4.                       D. 6.

Câu 57: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

 (CH3)2 CO --+ HCN--> X --+ H20, H+--> Y ---+ H2SOA, 170o-->Z --CH3OH, H2SO4--> T

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. T trùng hợp thành polime để làm thủy tinh hữu cơ.

B. Đốt cháy Y, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

C. X là hợp chất tạp chức.

D. Z là axit acrylic.

Câu 58: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là

A. 28,70.            B. 30,05.              C. 34,10.                D. 29,24.

Câu 59: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa khử:

De thi thu dai hoc mon Hoa khoi A,B nam 2014 THPT Chu Van An lan 3

Pin điện hóa nào sau đây có suất điện động chuẩn lớn nhất ?

A. Zn – Pb.          B. Pb – Ag.           C. Fe – Ag.           D. Zn – Fe.

Câu 60: Chất nào sau đây không hòa tan được Au?

A. Hg.                                 B. Dung dịch KCN.

C. Nước cường toan.              D. Dung dịch hỗn hợp HNO3, H2SO4 đậm đặc. 

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA KHỐI A,B LẦN 3 NĂM 2014 - THPT CHU VĂN AN

1D

2C

3B

4A

5B

6A

7A

8D

9D

10C

11A

12C

13B

14B

15A

16A

17D

18B

19C

20B

21B

22D

23C

24C

25D

26B

27D

28B

29A

30A

31D

32C

33C

34C

35D

36A

37A

38B

39D

40C

41D

42C

43B

44B

45D

46B

47C

48B

49D

50A

51B

52A

53C

54A

55A

56A

57D

58C

59C

60D

Các đề thi thử đại học môn Hóa Khối A.B năm 2014 tiếp theo sẽ được Tuyensinh247 cập nhật liên tục các em chú ý theo dõi nhé!

Theo Dethi.Violet

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa khối A,B năm 2014 THPT Chu Văn An lần 3

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247