Tuyển sinh liên thông học viện phụ nữ Việt Nam 2016

Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ Chính quỵ: 110

- Hệ Vừa làm vừa học: 50.

2. Ngành đào tạo: Công tác xã hộiy Quản trị kinh doanh

3. Đối tượng tuyển sinh:

Người dự thi đào tạo liên thông phải có một trong các văn bằng sau:

a/ Bằng tốt nghiệp cao đàng của các Trường dã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Dào tạo quy định;

b/ Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề của các Trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao độns - Thương binh và Xã hội quỵ định;

c/ Bằng tốt nghiệp của các trường nước nsoài, trường nước ngoài hoạt động họp pháp ờ Việt Nam thì văn bằng phải dược cône nhận theo Quy đính cúa Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương bĩnh và Xã hội:

Người tốt nghiệp cao đằng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn tliành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục ứung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thời gian, môn thi và địa điểm thi tuyển sinh:

a. Thời gian thi đối với lớp mở tại Học viện:

Ngành Công tác xã hội : Tháng 4/2016 Ngành Quàn trị kinh doanh: Tháng 6/2016

b. Các môn thi tuyển sinh dối với các ngành dào tạo:

STT

Ngành đào tạo

Môn cơ bản

Môn Cơ sở

Môn Chuyên ngành

1

Công tác xã hội

Chính trị

Tâm lý đại cương

Công tác xã hội

2

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

Kinh tế vi mô

Quản trị marketing

Học viện tổ chức học chuyển đổi cho học viên đã có bằng Cao đẳng gần giống với ngành thi tuyển.

c, Địa điểm thi:

+ Các lớp mở tại Học viện: thi tại Học viện.

+ Các lóp mở tại Cơ sở lien kết đào tạo với Học viện: Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh thi tại Cơ sờ liên kết

(hoặc tại Học viện) với điều kiện có từ 40 thí sinh đăng ký dự thi vào một ngành đào tạo. Nếu số thí sinh ứng tuyển dưới 40 người, kinh phí đào tạo tính đủ bàng lớp 40 người.

5. Điểm xét tuyển và xác định thí sinh trúng tuyến:

-  Điểm xét tuyển căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Điểm mỗi môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10;

6. Thời gian và địa điểm đào tạo:

a. Liên thông hệ chính quy: 18 tháng; vừa làm vừa học: 24 tháng

7. Học phỉ: 180.000đ/tín chỉ (52-54 tín chỉ/ khóa học)

8. Văn bằng tốt nghiệp đại học:

-   Hệ Chính quy: Áp dụng cho người học tập trung liên tục tại Học viện

-    Hệ VLVH: Áp dụng cho người học tại Học viện và tại các cơ sở liên kết đào tạo với IIọc viện. Học viện lồ chức ôn thi cho thí sinh có nhu cầu trước thời gian tổ chức thi tuyền.

9. Chính sách ưu tiên 

a. Chính sách ưu tiên theo đối tượng:

-   Hệ chính quy: Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học. cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

-   Hệ Vừa làm vừa học (VLVH): Áp dụng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ VLVH ban hành kèm theo Quyết định số 19/VBHN-BGDĐT ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

b/ Chính sách ưu tiên theo khu vực: Thí sinh tốt nghiệp cao đẳng tạỉ khu vực nào thi hường ưu tiên theo khu vực đó. Các khu vực tuyển sinh áp dụng theoQuy chế tuyển sinh đại học, cao dẳns hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c/ Khung điềm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đốì tượng kế tiếp nhau là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

Các Cơ sở được phép liên kết dào tạo với Học viện cỏ nhu cầu đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học các ngành đã nêu có văn bản của UBND tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản đồng V cho phép liên kết gửi về Học viện. Sau khi nhận được ý kiến của ƯBND tinh (TP) hoặc Bộ chủ quản. Học viện sẽ có văn bàn phúc đáp Cơ sở liên kết.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại phòng Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam, số 68 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội.

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Tuyển sinh liên thông học viện phụ nữ Việt Nam 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247