Những chú ý và phương pháp giải bài tập thủy phân este

Thủ khoa môn Hóa Ngô Minh Hiếu sẽ chia sẻ những chú ý và phương pháp giải bài tập thủy phân este một cách tốt nhất.

Este là dạng bài tập khó và có nhiều bẫy chúng ta gặp nhiều trong đề thi THPT Quốc gia - đề tihi ĐH. Bạn thủ khoa Ngô Minh Hiếu sẽ chia sẻ những chú ý và phương pháp giải bài tập thủy phân este trong video phía dưới. Để hiểu hơn, các bạn làm các bài tập phía dưới để học cùng bạn thủ khoa này hiệu quả hơn nhé.

Video chia sẻ những chú ý và phương pháp giải bài tập thủy phân este

Bài tập thủy phân Este (Đáp án được thủ khoa Ngô Minh Hiếu chữa chi tiết trong video) 

Câu 1.             Este nào dưới đây thủy phân thu được hợp chất có công thức R’OH

A. R’OCOR                                                                C. RCOOC6H5

B. RCOOC(R)=CH2                                                   D. RCOOCH=CHR

Câu 2.             Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thì ta thu được một hỗn hợp các chất đều có phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là ở đáp án nào sau đây?

A. CH3COOCH=CH2                                                             B. HCOOCH2CH=CH2

C. HCOOCH=CHCH3                                               D. CH2=CHCOOCH3

Câu 3.             Thủy phân C3H5(OOCH3)3 thu được

A. CH3COOH và C3H5(OH)3                                     B. CH3COOH và C3H5OH

C. CH(COOH)3 và C3H5OH                                      D. đáp án khác

Câu 4.             Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được

A. 1 muối và 1 ancol.                                      B. 2 muối và nước.

C. 2 Muối.                                                       D. 2 ancol và nước.

Câu 5.             Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường kiềm tạo ra hai muối?

A. Đimetyl oxalat.                                                         B. Benzyl axetat.        

C. Phenyl axetat.                                                           D. Tristearoyl glixerol

Câu 6.             Thủy phân este có công thức phân tử C3H6O2 (trong môi trương axit )thu được 2 sản phẩm hữu cơ X ,Y  .Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là

A. Rươu metylic                                      C. Metyl axetat

B. Axit axetic                                          D. Rượu etylic

Câu 7.             Một este có công thức phân tử C4H6O2. Thuỷ phân hết 1mol X thành hỗn hợp Y. X có công thức cấu tạo nào để Y cho phản ứng tráng gương tạo ra lượng Ag lớn nhất ?

A. HCOOCH2CH = CH2.                                             B. HCOOCH = CHCH3

C. CH3COOCH = CH2                                                D. CH2 = CHCOOCH3.

Câu 8.             Trong số các chất dưới đây, chất nào khi tác dụng với dung dịch NaOH cho sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương

A. CH3COOCHClCH3                                   B. CH3COOC(CH3) = CH2

C. CH2 = CHCOOCH3                                   D. CH3CCl2CH3

Câu 9.             Cho các chất sau:   (1)  CH3-CO-O-C2H5;      (2)  CH2=CH-CO-O-CH3 ;    

(3)  C6H5-CO-O-CH=CH2;     (4)  CH2=C(CH3)-O-CO-CH3             (5)  C6H5O-CO-CH3   ;

(6)  CH3-CO-O-CH2-C6H5.

Hãy cho biết chất nào khi cho tác dụng với NaOH đun nóng thu được không thu được rượu?

A.  (1) (2) (3) (4)                                 B. (3) (4) (5)                           

C. (1) (3) (4) (6)                                   D. (3) (4) (5) (6).

Câu 10.           E là hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức, công thức phân tử C6H10O4. E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng cho ra hỗn hợp chỉ gồm ancol X và hợp chất Y có công thức C2H3O2Na. X là

A. ancol metylic                                                               C. ancol etylic

B. ancol anlylic                                                                D.  etylen glycol

Câu 11.           Cho este sau đây: C6H5OOC-CH2-COOCH3. Để phản ứng hết với 19,4 gam este này thì cần dùng một dung dịch chứa ít nhất bao nhiêu gam KOH.

A. 16,8                     B. 11,2              C. 12                      D. 8

Câu 12.           Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là:

A. 4                             B. 5                             C. 6                                         D. 2

Câu 13.           Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam một este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối A và ancol B. Oxi hóa B thu được xeton. Công thức cấu tạo của X là:

A. HCOOCH(CH3)2                                       B. CH3COOCH2CH(CH3)2.  

C. CH3CH2COOCH(CH3)2                                     D. HCOOCH(CH3)CH2CH3

Câu 14.           Hai este A và B có CTPT CH3COOR và CH3COOR/ và có khối lượng 5,56 gam tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 4,92 gam muối và hai ancol , hai ancol thu được đem oxi hóa bởi CuO thu được hai anđêhit,  lượng anđêhit này tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được tối đa 17,28 gam.  Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este trên thì tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:

            A. 16,12 gam.          B. 13,64 gam.                 C. 17,36 gam.         D. 32,24 gam.

Câu 15.  Đun 20,4 gam một chất hữu cơ A đơn chức với 300 ml dung dịch NaOH 1 M thu được muối B và hợp chất hữu cơ C. Cho C phản ứng với Na dư thu được 2,24 lit H2 (đktc). Nung B với NaOH rắn thu được khí D có tỉ khối đối với O2 bằng 0,5. Khi oxi hóa C bằng CuO được chất hữu cơ E không phản ứng với AgNO3/NH3. Xác định CTCT của A?

A. CH3COOCH2CH2CH3                               B. CH3COO-CH(CH3)2            

C. C2H5COOCH2CH2CH3                              D. C2H5COOCH(CH3)2  

Câu 16.           Cho 4,2 g este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,76 g muối natri. Vậy công thức cấu tạo của E có thể là:

A CH3 –COOCH3                                           B. HCOOCH3                        

C. CH3COOC2H5                                            D. HCOOC2H5

Câu 17.           X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:     

A. C2H5COOCH3.                                          B. HCOOCH2CH2CH3.         

C. CH3COOC2H5                                            D. HCOOCH(CH3)2.

Câu 18.  Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y (MX  < My). Đun nóng 12,5 gam hỗn hợp A với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,6 gam hỗn hợp ancol no B, đơn chức có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy 7,6 gam B thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là:

        A. 59,2%; 40,8%                                     B. 50%; 50%  

        C. 40,8%; 59,2%                                     D. 66,67%; 33,33%

Câu 19.  Cho 0,01 mol một este X của axit hữu cơ phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2 M, sản phẩm tạo thành chỉ gồm một ancol Y và một muối Z với số mol bằng nhau. Mặt khác, khi xà phòng hoá hoàn toàn 1,29 gam este đó bằng một lượng vừa đủ là 60 ml dung dịch KOH 0,25 M, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch được 1,665 gam muối khan. Công thức của este X là:

        A. C2H4(COO)2C4H8                                                         B. C4H8(COO)2C2H4  

        C. C2H4(COOC4H9)2                                                         D. C4H8(COO C2H5)2

Câu 20.  Đun nóng 7,2 gam este X với dung dịch NaOH dư. Phản ứng kết thúc thu được glixerol và 7,9 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ hỗn hợp muối đó tác dụng với H2SO4 loãng thu được 3 axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở Y, Z, T. Trong đó Z, T là đồng phân của nhau, Z là đồng đẳng kế tiếp của Y. Công thức cấu tạo của X là:

Nhung chu y va phuong phap giai bai tap thuy phan esteTheo Thethaohangngay

 

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Những chú ý và phương pháp giải bài tập thủy phân este

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247